برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 28 تا صفحه 41 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير منابع مختلف نيتروژن بر ماده خشک و تجمع نيترات و نيتريت در غده سيب زميني (.Solanum tuberosum L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: تجمع نيتريت و نيترات در مواد غذايي و تاثير سوء آنها بر سلامتي موضوعي است كه امروزه همچنان مورد بررسي و بحث قرار ميگيرد. تاثير سمي نيترات، ناشي از نيتريت تشکيل شده به وسيله احياء نيترات توسط آنزيم باکتريايي است. تجمع نيترات اغلب به ميزان و نوع مواد غذايي موجود در خاک وابسته است که امروزه در اثر کاربرد بي رويه کودهاي شيميايي و احياء نيترات به نيتريت در طول انبارداري سلامت جامعه بشري را تهديد مي کند. بنابراين بررسي کاربرد نيتروژن از منابع شيميايي و دامي بر عملکرد و کيفيت غده ها از هدف هاي مهم اين تحقيق به شمار مي رود، تا بتوان در حين تجمع ماده خشک بالا به کيفيتي مطلوب دست يافت.
مواد و روش ها: آزمايش در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعي 1392در استان اردبيل اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل تيمار شاهد، سه ميزان
326، 652 و 978 کيلوگرم در هکتار کود شيميايي اوره، سه ميزان 21.1، 42.3 و 63.5 تن در هکتار کود گوسفندي و سه ميزان 27.6، 55.2 و 82.9 تن در هکتار کود گاوي بوده و هر يک از اين کودها به طور جداگانه بر پايه ميزان کاربرد 150، 300 و 450 کيلو گرم نيتروژن در هکتار تنظيم شده بود. ميزان نيترات و نيتريت غده ها به روش گرماسنجي (كالريمتري) پس از احياء (روش دي آزو) با کمک دستگاه طيف سنج نوري (اسپکتروفتومتر) در زمان برداشت، 20 و 40 روز پس از برداشت مورد آزمايش قرار گرفت.
نتايج و بحث: کودهاي دامي در عملکرد غده، نسبت به تيمارهاي کود شيميايي برتري شايان توجهي داشته و تيمارهاي کود گوسفندي در ميزان هاي
42.3 و 63.5 تن در هکتار بيشترين عملکرد را به ترتيب با 42.37 و 44.78 تن در هکتار، نسبت به تيمارهاي ديگر به خود اختصاص داد. با افزايش کاربرد کودهاي شيميايي و دامي درصد ماده خشک غده ها کاهش يافته و بيشترين درصد ماده خشک غده در سطوح پايين کودهاي دامي مشاهده شد، به طوري که بالاترين درصد ماده خشک غده با کاربرد 27.6 تن در هکتار کود گاوي مشاهده شد. شمار روزهاي پس از برداشت در تجمع نيترات معني دار نشد، ولي در تجمع نيتريت معني دار شده و با افزايش روزهاي پس از برداشت غده ها، غلظت نيتريت به طورچشمگيري افزاش يافت بدين گونه که غلظت نيتريت در آخرين مرحله اندازه گيري (40 روز پس از برداشت) به ميزان 1.63 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن خشک مشاهده شد، که در مقايسه با نخستين و دومين زمان اندازه گيري به ترتيب در حدود 5.8 و 1.2 برابر افزايش در غلظت نيتريت غده هاي سيب زميني به دست آمد. در بين تيمارهاي کودي بيشترين تجمع نيترات و نيتريت (به ترتيب 879.90 و 3.62 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن خشک) با کاربرد بالاترين ميزان کود شيميايي (978 کيلوگرم در هکتار) مشاهده شد. به طورکلي با افزايش ميزان نيتروژن در تيمارهاي کودي تجمع نيترات و نيترت بيشتر شد که در کودهاي دامي اين تجمع نسبت به کود شيميايي کمتر بود. تجمع نيترات در خاک صرف نظر از نوع منبع کودي نيتروژن دار با افزايش کاربرد بيشتر کود ارتباط نزديکي داشت. بيشترين تجمع نيترات خاک در تيمار 63.5 تن کود گوسفندي و کمترين تجمع نيترات در تيمارهاي 27.6 تن کود گاوي و 21.1 تن کود گوسفندي که تفاوت معني داري با تيمار شاهد نداشتند مشاهده شد.
نتيجه گيري: کاربرد بيشتر کودهاي شيميايي و دامي منجر به افزايش نيترات خاک، کاهش درصد ماده خشک و افزايش تجمع نيترات و نيتريت غده ها مي شود، در صورتي که اين تجمع در کودهاي شيميايي نسبت به کودهاي دامي بالاتر مي باشد. همچنين غلظت نيتريت در آخرين مرحله اندازه گيري (40 روز پس از برداشت) به بيشترين ميزان خود رسيد. بنابراين با کاهش استفاده از کودهاي نيتروژني به ويژه کودهاي شيميايي و بهينه کردن شرايط انبار مي توان تجمع نيترات و نيتريت در غده سيب زميني را کاهش داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صمدی هشجین، ع.، و قلاوند، ا.، و مختصی بیدگلی، ع. (1395). تاثیر منابع مختلف نیتروژن بر ماده خشک و تجمع نیترات و نیتریت در غده سیب زمینی (.Solanum tuberosum L). کشاورزی بوم شناختی, 6(1), 28-41. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297815Vancouver : کپی

صمدی هشجین علی اصغر، قلاوند امیر، مختصی بیدگلی علی. تاثیر منابع مختلف نیتروژن بر ماده خشک و تجمع نیترات و نیتریت در غده سیب زمینی (.Solanum tuberosum L). کشاورزی بوم شناختی. 1395 [cited 2021May12];6(1):28-41. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297815IEEE : کپی

صمدی هشجین، ع.، قلاوند، ا.، مختصی بیدگلی، ع.، 1395. تاثیر منابع مختلف نیتروژن بر ماده خشک و تجمع نیترات و نیتریت در غده سیب زمینی (.Solanum tuberosum L). کشاورزی بوم شناختی, [online] 6(1), pp.28-41. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297815. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 263 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی