4 SID.ir | تاثير روش آموزشي مبتني بر ذهن آگاهي بر خودکنترلي دانش آموزان دختر

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير روش آموزشي مبتني بر ذهن آگاهي بر خودکنترلي دانش آموزان دختر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير روش آموزشي کاهش استرس مبتني بر ذه نآگاه بر خودکنترلي دانش آموزان دختر انجام گرفت. روش پژوهش از نوع نيمه آزمايشي با طرح پي شآزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري پژوهش را کليه دانش آموز ان دختر مقطع دوم دبيرستان شهر مشهد در سا لتحصيلي 94 - 1393 تشکيل مي دادند که ابتدا از ميان آنها يک مدرسه بصورت در دسترس انتخاب شده و سپس با روش نمون هگيري تصادفي، 30 دانش آموز انتخاب گرديده و به طور تصادفي در رگوه آزمايش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جايگزين گشتند. به گروه آزمايش، 8 جلسه برنامه کاهش استرس مبتني بر ذه نآگاهي آموزش داده شد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه خودکنترلي اشنايدر استفاده شد. داده ها از طريق آزمون آماري کواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها نشان داد که فرضيه پژوهش مبني بر تاثير روش آموزشي کاهش استرس مبتني بر ذه نآگاه بر خودکنترلي دانش آموز ان مورد تاييد قرار گرفته است و دانش آموزان گروه آزمايش نسبت به دان شآموزان گروه کنترل در پ سآزمون به طور معناداري، خودکنترلي بيشتري داشتند. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت که روش آموزشي کاهش استرس مبتني بر ذه نآگاهي در افزايش خودکنترلي دانش آموزان تاثير معناداري دارد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 236
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی