برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مرداد 1396 , دوره  20 , شماره  5 ; از صفحه 48 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش والدين بر آگاهي، نگرش و عملکرد آنان در شيردهي انحصاري تا چهار ماهگي: يک کارآزمايي باليني تصادفي شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: تغذيه نوزاد با شير مادر، يکي از اولويت هاي بهداشت عمومي و بهترين شروع در زندگي هر کودک است. با در نظر گرفتن اهميت دانش و نگرش والدين در مورد مزاياي شير مادر، مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش پدران و مادران بر آگاهي، نگرش و عملکرد آنان در شيردهي تا چهار ماهگي انجام شد.
روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي شده در سال 1394 بر روي 76 پدر و مادر داراي نوزاد 3 تا 5 روزه مراجعه کننده به مرکز بهداشتي درماني شهيد راست روش وابسته به مرکز بهداشت کرج جهت دريافت خدمات بهداشتي انجام شد. افراد به روش تصادفي در دو گروه شاهد يا مداخله قرار گرفتند. پرسشنامه مشخصات فردي و مامايي، آگاهي، نگرش و عملکرد توسط پدران و مادران تکميل شد. مداخله آموزشي شامل دو جلسه 40 دقيقه اي به فاصله يک هفته، در زمان اولين مراجعه و يک هفته بعد از آن بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS (نسخه 21) و آزمون هاي تي مستقل، کاي دو، من ويتني و کوواريانس اندازه هاي تکراري انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: بين آگاهي، نگرش و عملکرد مادران و پدران دو گروه مداخله و شاهد در سه زمان قبل از مداخله آموزشي، يک هفته بعد و 4 ماه بعد از مداخله تفاوت معناداري وجود داشت (
p<0.001). بر اساس مقايسه ميانگين ها، ميانگين درصد نمره آگاهي، نگرش و عملکرد مادران و پدران در گروه مداخله افزايش يافته بود.
نتيجه گيري: آموزش، تاثير بسزايي در بهبود عملکرد، آگاهي و نگرش در ميان پدران و مادران در مورد نحوه تغذيه کودک با شير مادر دارد، لذا استفاده از برنامه هاي آموزشي به منظور ياددهي شيردهي به والدين مي تواند در رشد و سلامت نوزاد تاثير زيادي داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 138
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی