برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثربخشي مدل مراقبت پيگير بر لغزش و اشتياق بيماران تحت درمان نگه دارنده با متادون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: لغزش از چالش هاي عمده در درمان نگه دارنده با متادون بوده که منجر به عود مصرف مواد مي شود. اشتياق نيز مهم ترين عامل لغزش و بازگشت به مصرف مواد پس از دوره هاي درماني است. هدف اين مطالعه تعيين اثربخشي مدل مراقبت پيگير بر لغزش و اشتياق بيماران تحت درمان نگه دارنده با متادون مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي بر روي 95 نفر از بيماران تحت درمان نگه دارنده با متادون انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گيري تمام شماري انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه مداخله (48 نفر) و کنترل (47 نفر) تقسيم شدند. مدل مراقبت پيگير شامل مراحل آشناسازي، حساس سازي، کنترل و ارزشيابي روي گروه مداخله طي مدت 3 ماه اجرا شد و در پايان دو گروه ازنظر لغزش و اشتياق مورد مقايسه قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد و چک ليست لغزش و غيبت گردآوري شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون آماري تي مستقل و وابسته، کاي دو و همبستگي پيرسون استفاده شد.
يافته ها: اجراي مراقبت پيگير در لغزش و اشتياق بيماران تاثير معني داري داشت (
P<0.05). ميانگين لغزش در گروه مداخله از (2.07±0.89) به (1.57±1.1) کاهش و ميانگين اشتياق در گروه مداخله از (53.73±13.58) به (50.47±15.1) کاهش يافت که تفاوت معني داري نسبت به گروه کنترل نشان داد.
بحث و نتيجه گيري: اجراي مدل مراقبت پيگير در کاهش لغزش و اشتياق بيماران تحت درمان نگه دارنده با متادون موثر بود. لذا پيشنهاد مي شود در کنار درمان نگه دارنده با متادون جهت پيشگيري از لغزش و کاهش اشتياق از اين الگوي مراقبتي استفاده گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نمازپور، ج.، و رادفر، م.، و قوامی، ه.، و شیخی، ن. (1396). بررسی اثربخشی مدل مراقبت پیگیر بر لغزش و اشتیاق بیماران تحت درمان نگه دارنده با متادون. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 15(2 (پی در پی 91)), 127-138. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297074Vancouver : کپی

نمازپور جواد، رادفر مولود، قوامی هاله، شیخی ناصر. بررسی اثربخشی مدل مراقبت پیگیر بر لغزش و اشتیاق بیماران تحت درمان نگه دارنده با متادون. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 1396 [cited 2021May12];15(2 (پی در پی 91)):127-138. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297074IEEE : کپی

نمازپور، ج.، رادفر، م.، قوامی، ه.، شیخی، ن.، 1396. بررسی اثربخشی مدل مراقبت پیگیر بر لغزش و اشتیاق بیماران تحت درمان نگه دارنده با متادون. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, [online] 15(2 (پی در پی 91)), pp.127-138. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297074. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی