برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش مراقبت هاي بعد از زايمان مبتني بر نيازهاي آموزشي مادر بر آگاهي مراقبت هاي دوران نفاس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران، ایران
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: افزايش اثربخشي آموزش مراقبت هاي پس از زايمان براي مادر در جهت بالا بردن توانايي مراقبت از خود و نوزاد، يک راهکار مهم در ارتقاء سلامت مادر و نوزاد است. اين مطالعه باهدف تعيين تاثير آموزش مراقبت هاي بعد از زايمان مبتني بر نيازهاي آموزشي مادر بر آگاهي مراقبت هاي دوران نفاس انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه از نوع نيمه تجربي با گروه کنترل، 102 نفر از مادران زايمان کرده واجد شرايط در بيمارستان امام رضا (ع) در شهر اروميه به روش نمونه گيري مستمر انتخاب و با روش تخصيص تصادفي، در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي محقق ساخته دموگرافيک و ابزار سنجش آگاهي و چک ليست نيازهاي آموزشي مادر استفاده شد که اعتبار آن ها توسط روايي محتوا و پايايي آن از طريق آزمون مجدد تعيين گرديده بود، در گروه مداخله، آموزش مبتني بر نيازهاي آموزشي مادر بر اساس چک ليست نيازسنجي به طور مجزا و چهره به چهره، توسط پژوهشگر و در گروه کنترل، آموزش به طور روتين و توسط پرسنل، در دو جلسه، قبل ترخيص و 10 تا 15 روز بعد از زايمان ارائه مي شد. سنجش در سه مرحله، قبل آموزش (روز ترخيص)، 10 تا 15 روز و 6 هفته پس از زايمان انجام شد. نتايج توسط نرم افزار
SPSS-19 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين امتياز پرسشنامه آگاهي در قبل از آموزش در هر دو گروه تفاوت آماري معني داري نداشت ولي بعد از مداخله در 10 تا 15 روز بعد و 6 هفته بعد از زايمان، ميزان امتياز پرسشنامه آگاهي در گروه مداخله به طور معني داري بيشتر از گروه شاهد شد. (
0.001> p).
بحث و نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که آموزش مراقبت هاي بعد از زايمان مبتني بر نيازهاي آموزشي مادر، نسبت به آموزش روتين موجب افزايش آگاهي از مراقبت هاي دوران نفاس مادران مي شود، پيشنهاد مي گردد از اين روش آموزشي در آموزش روتين بعد از زايمان در بيمارستان ها و مراکز بهداشتي و درماني استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی