برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1396 , دوره  20 , شماره  4 ; از صفحه 9 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله: 

آگاهي، نگرش و عملکرد متخصصان زنان و زايمان و کارشناسان مامايي در مورد سلامت دهان و دندان در زنان باردار در شهر کرمان در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بارداري دوره مهمي است که طي آن مادر باردار بايد آموزش هاي مرتبط با سلامت دهان و معاينات مربوطه را دريافت نمايد. مطالعات نشان دهنده ارتباط ميان مشکلات سلامت دهان و عوارض ناخواسته بارداري همچون تولد زودرس يا وزن پايين هنگام تولد است، لذا مطالعه حضر با هدف بررسي نگرش، آگاهي و عملکرد متخصصين زنان و ماماها در خصوص مراقبت هاي بهداشت دهان حين بارداري انجام شد.
روش کار: اين مطالعه مقطعي و توصيفي در سال 1395 بر روي متخصصين زنان و زايمان و کارشناسان مامايي در شهر کرمان انجام شد. 204 متخصص زنان و ماما در شهر کرمان توسط يک پرسشنامه خود ايفا پايايي شده شامل اطلاعات فردي و سوالاتي پيرامون آگاهي، نگرش و عملکرد مورد ارزيابي قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS (نسخه 21) و آزمون هاي کاي اسکوئر، من ويتني و پيرسون انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معنادار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين نمره آگاهي افراد شرکت کننده در مطالعه
6.55±2.1 بود که در اين ميان، بين متخصصان زنان و زايمان و ماماها از لحاظ آماري تفاوت معني داري مشاهده نشد (p=0.903). حدود 165 نفر (81%) از افراد اظهار کردند مراجعين خود را به دندانپزشک ارجاع مي دادند و 174 نفر (%85.7) بيماران نيازمند به درمان هاي دندانپزشکي را به دندان پزشک ارجاع مي دادند. هيچ گونه تفاوت آماري معناداري ميان نگرش متخصصين زنان و زايمان و ماماها مشاهده نشد (p>0.05).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که با توجه به سطح آگاهي متخصصين زنان و ماماها در خصوص اهميت بهداشت دهان حين دوره بارداري، نگرش و عملکرد ايشان مناسب بوده، اما با اين وجود همچنان از راهنماهاي استاندارد فاصله دارد. اين موضوع نشان دهنده نياز به افزايش مهارت و آگاهي ايشان در راستاي دستيابي به بهترين مراقبت هاي اين دوره مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی