برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مشاوره گروهي مبتني بر حل مساله بر افسردگي پس از زايمان در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* همدان، مرکز تحقیقات مراقبت از مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: افسردگي پس از زايمان شرايط بحراني است که نه تنها مادران بلکه نوزادان آنان را تحت تاثير قرار مي دهد. لذا شناسايي سريع و انجام مداخلات مشاوره اي در کاهش مشکلات اين افراد ضروري مي باشد. اين پژوهش باهدف بررسي تاثير مشاوره گروهي بر افسردگي پس از زايمان در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر همدان در سال 1395 صورت گرفت.
مواد روش کار: پژوهش از نوع کارآزمايي باليني مي باشد. جامعه پژوهش شامل زنان زايمان کرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني شهر همدان در سال 1395 بودند. تعداد 82 نفر به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمون اختصاص يافتند (هر گروه 41 نفر). براي گروه آزمون 8 جلسه مشاوره گروهي مبتني بر حل مساله اجرا شد. گردآوري اطلاعات در پيش و پس آزمون با پرسشنامه استاندارد افسردگي پس از زايمان ادينبورگ صورت گرفت. داده ها با نرم افزار آماري
SPSS20 و با آزمون هاي تي مستقل و زوجي، کاي اسکوور و آناليز کوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بر اساس يافته ها بين نمرات پيش آزمون افسردگي دو گروه تفاوت معني داري وجود ندارد (
P>0.05). درحالي که بين نمرات پس آزمون دو گروه تفاوت معناداري به دست آمد. به طوري که آموزش مشاوره گروهي بر کاهش افسردگي پس از زايمان گروه آزمايش تاثير معني داري داشت (P<0.01).
نتيجه گيري: اين نتايج بيان مي کنند که مشاوره گروهي مبتني بر حل مساله مي تواند همراه با ساير فن هاي درماني براي کاهش افسردگي پس از زايمان مورداستفاده قرار گيرد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 62 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی