برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  28 , شماره  108 ; از صفحه 76 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي بيوماس اندام هاي هوايي و زيرزميني گونه Festuca ovina در شدت هاي متفاوت چرايي در منطقه حفاظت شده بيجار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کردستان
 
چکیده: 

در مطالعات مربوط به اثر چراي دام بر گياهان مرتعي، خصوصيات اندام هاي هوايي و زيرزميني بايد به طور همزمان بررسي شوند. به همين دليل با مطالعه اي در منطقه حفاظت شده بيجار، تاثير شدت هاي مختلف چرايي بر بيوماس گياهي گونه مرتعي Festuca ovina و رابطه بين بيوماس اندام هوايي و زير زميني مورد بررسي قرار گرفت. پس از تعيين سه منطقه نمونه برداري شامل منطقه قرق، منطقه چراي متوسط و منطقه چراي سنگين به عنوان تيمارهاي مختلف چراي دام (درمجاورت يکديگر) و با در نظر گرفتن خصوصيات توپوگرافي يکسان تيمارها، نمونه برداري از پوشش گياهي در هر سه تيمار به روش تصادفي- سيستماتيک در قالب 20 پلات 1×1 متر مربعي و در طول 2 ترانسکت عمود بر يکديگر به طول 100مترانجام شد. به منظور تعيين رابطه احتمالي ميان وزن بيوماس اندام هوايي و اندام زيرزميني در هر يک از تيمارها، از رگرسيون خطي ساده استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS، مقايسه داده ها در سه تيمار از طريق آزمون تجزيه واريانس يکطرفه و ميانگين صفات مورد بررسي با آزمون دانکن مقايسه شدند. نتايج نشان داد که رابطه رگرسيوني معني داري بين بيوماس اندام هوايي و زير زميني اين گونه در تيمارهاي مختلف چرايي برقرار است. هم چنين با افزايش شدت چراي دام سهم نسبي اندام هوايي کاهش و بر سهم نسبي اندام زيرزميني افزوده شده است. سهم نسبي بيوماس اندام هوايي از بيوماس کل در تيمارهاي قرق، چراي متوسط و چراي سنگين به ترتيب 63.0، 61.6 و 67 درصد و سهم اندام زيرزميني 37.0، 38.5 و 33 درصد برآورد گرديده است نتايج بيانگر آن است که چراي دام باعث ايجاد اثر معني دار کاهشي بر بيوماس اندام هوايي و زيرزميني شده است. چراي شديد و چراي متوسط به ترتيب به ميزان 83.1 و 51.1 درصد نسبت به منطقه قرق بيوماس اندام زير زميني را کاهش داده اند. هم چنين در بيوماس کل اين گونه بين دو تيمار چراي شديد و چراي متوسط اختلاف معني دار مشاهده نشد اما نسبت به تيمار قرق تفاوت معني دار داشته اند. ميزان بيوماس کل در تيمارهاي قرق، چراي متوسط و چراي شديد معادل 672.7، 288.5 و 101.5 کيلو گرم درهکتار برآورد شده است.به طور کلي تحت شدت هاي مختلف چرايي کاهش محسوسي بر بيوماس اندام هوايي و به ويژه بيوماس اندام زير زميني گونه مذکور داشته است. اين امر توجه مديران اکوسيستم هاي مرتعي را در جهت حفاظت خاک و جلوگيريي از قهقراي اين گونه مهم مرتعي ضروري مي سازد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 52 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی