برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير بحث گروهي مراقبت محور بر روي فرسودگي مراقبين از بيماران تحت همودياليز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: با توجه به پيشرفت بيماري هاي مزمن ازجمله نارسايي مزمن کليه و پيدايش مشکلات جسمي و رواني که براي آن ها در طي دوره بيماري و فرآيند درمان پيش مي آيد، نياز به يک فرد براي مراقبت از اين بيماران وجود دارد. فرد مراقب که معمولا از اعضاي خانواده بيمار مي باشد در روند مراقبت ممکن است با مشکلات زيادي روبه رو شده که درنهايت موجب فرسودگي در آن ها مي شود. اين مطالعه باهدف تعيين تاثير بحث گروهي مراقبت محور بر فرسودگي مراقبين از بيماران تحت همودياليز طراحي و اجرا شد.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر يک کارآزمايي باليني با روش نمونه گيري تصادفي بوده که بر روي 70 نفر از مراقبين بيماران تحت همودياليز مراجعه کننده به مراکز آموزشي درماني اروميه در سال 1394 اجرا شد. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه جمعيت شناختي و پرسشنامه فرسودگي مراقبين زاريت بود که در ابتدا به صورت پيش آزمون توسط نمونه ها تکميل شد. سپس نمونه ها به طور تصادفي در دو گروه بحث گروهي و گروه کنترل قرار گرفتند. 2 هفته پس از اتمام برگزاري 6 جلسه بحث گروهي، پرسشنامه فرسودگي مراقبين زاريت مجددا تکميل و داده ها توسط نرم افزار آماري
SPSS و به کمک آزمون هاي تي مستقل و من ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج اين مطالعه بيانگر آن بود بين دو گروه بحث گروهي و گروه کنترل ازنظر ميانگين نمرات فرسودگي و ابعاد آن قبل از مداخله هيچ تفاوت آماري معني داري وجود نداشت (
P>0.05)، اما پس از اجراي مداخله ازنظر ميانگين نمرات فرسودگي و ابعاد آن تفاوت آماري معني داري بين دو گروه مداخله و گروه کنترل مشاهده شد (P<0.05).
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه حاضر مي توان چنين دريافت که برگزاري کلاس هاي آموزشي به روش بحث گروهي کاهش معني داري در شدت فرسودگي مراقبين داشته است. لذا پيشنهاد مي شود در برنامه ريزي هاي سيستم درماني به نقش اعضاي خانواده در درمان اين بيماران توجه شده و ازاين روش آموزشي نيز بهره گيرند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 77 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی