برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
خرداد 1396 , دوره  20 , شماره  3 ; از صفحه 68 تا صفحه 76 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط استرس، اضطراب و افسردگي با رفتارهاي خودمراقبتي دوران بارداري در زنان در معرض خطر زايمان زودرس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بارداري با تغييرات گسترده رواني و جسمي در مادران باردار همراه مي باشد. استرس، اضطراب و افسردگي از جمله عوامل تاثيرگذار بر عملکرد و عدم توجه به خود در زنان باردار مي باشد. يکي از پرکاربردترين تئوري ها در زمينه خودمراقبتي، تئوري اورم است. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط رفتارهاي خودمراقبتي مبتني بر تئوري اورم با استرس، اضطراب و افسردگي دوران بارداري در زنان در معرض خطر زايمان زودرس انجام شد.
روش کار: اين مطالعه همبستگي توصيفي در سال 1394 بر روي 176 زن باردار 26-24 هفته در معرض خطر زايمان زودرس مراجعه کننده به مراکز بهداشتي- درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي مشهد انجام شد. ابزارهاي مورد استفاده شامل پرسشنامه غربالگري زايمان زودرس هولبروک، فرم مشخصات فردي و مامايي، پرسشنامه اقدامات مراقبتي دوران بارداري هارت و پرسشنامه استرس، اضطراب و افسردگي
DASS21 بود. بر اساس پرسشنامه غربالگري زايمان زودرس هولبروک، افراد واجد شرايط ورود به مطالعه انتخاب شدند. بر اساس پرسشنامه اقدامات مراقبت هاي دوران بارداري هارت، رفتار هاي خودمراقبتي و بر اساس پرسشنامه استرس، اضطراب و افسردگي DASS21، اضطراب، افسردگي و استرس ارزيابي شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 16) و آزمون هاي همبستگي پيرسون و اسپيرمن انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: بين نمره خودمراقبتي با استرس (
p=0.004) و افسردگي (p=0.032) ارتباط خطي معنادار و معکوس وجود داشت، اما بين خودمراقبتي و اضطراب ارتباط خطي معناداري مشاهده نشد (p=0.374).
نتيجه گيري: افزايش استرس و افسردگي در زنان در معرض خطر زايمان زودرس، باعث کاهش رفتارهاي خودمراقبتي در آنان مي شود، لذا مديريت و شناسايي زنان باردار در معرض استرس و افسردگي و برنامه ريزي و انجام اقدامات مناسب جهت کاهش افسردگي و استرس آنها موجب افزايش سطح خودمراقبتي در زنان در معرض خطر زايمان زودرس خواهد شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 573
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی