برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
خرداد 1396 , دوره  20 , شماره  3 ; از صفحه 48 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير کپسول عصاره هيدروالکلي گياه بومادران بر طول مدت زمان و شدت ديسمنوره اوليه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ديسمنوره يکي از شايع ترين مشکلات ژنيکولوژيک زنان است. داروهاي شيميايي، گياهي، طب سوزني و فشاري و ماساژ درماني انواع روش هاي درماني ديسمنوره است. با توجه به تاثير احتمالي بومادران بر ديسمنوره و فقدان مطالعات کافي در اين زمينه، مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير کپسول عصاره هيدروالکلي گياه بومادران بر طول مدت زمان و شدت ديسمنوره اوليه زنان انجام شد.
روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني کنترل شده سه سوکور در سال 95-1394 بر روي 50 زن مراجعه کننده به مرکز درماني وليعصر وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شد. افراد در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. طي سه روز اول قاعدگي، گروه مداخله با 150 ميلي گرم کپسول بومادران هر 8 ساعت و 250 ميلي گرم کپسول مفناميک اسيد هر 6 ساعت و گروه کنترل نيز با کپسول پلاسبوي بومادران و مفناميک اسيد طي دو ماه متوالي درمان شدند. ابزار مطالعه پرسشنامه فردي و مقياس ديداري درد (
VAS) بود. شدت درد با استفاده از مقياس ديداري شدت درد و مدت درد بر اساس روز (يک دوره قبل از شروع مطالعه و دو دوره مداخله) ارزيابي شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 22) و آزمون هاي آماري تي مستقل، من ويتني، فيشر و فريدمن انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: دو گروه قبل از مطالعه به لحاظ مدت و شدت درد يکسان بودند. طي دو دوره مداخله، مدت زمان و شدت درد در هر دو گروه به طور معني داري کاهش يافت (
p<0.05ولي کاهش شدت درد به طور معني دار در گروه مداخله بيشتر بود (p<0.001) و کاهش مدت درد در دو گروه تفاوت معني داري نداشت (p>0.05).
نتيجه گيري: کاهش شدت ديسمنوره در گروه بومادران و مفناميک اسيد در مقايسه با گروه مفناميک اسيد بيشتر است که شايد به دليل تاثير بومادران بر ديسمنوره باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 223
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی