برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
خرداد 1396 , دوره  20 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 8 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير ماساژ شکمي و تکنيک هاي تنفسي در حين ليبر بر طول مدت انقباضات رحمي در زنان نخست زا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: زايمان يکي از منحصر به فردترين لحظات زندگي زنان است، اما در صورت طولاني شدن، روند طبيعي آن منجر به ايجاد پديده اي غيرقابل تحمل در مادر مي شود، به طوري که با عوارض نامطلوب مادري و جنيني همراه مي شود. مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير ماساژ شکم توام با تکنيک هاي تنفسي بر طول مدت انقباضات رحمي زنان نخست زا انجام شد.
روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني از مرداد تا آذر ماه سال 1389 بر روي 64 زن باردار نخست زا مراجعه کننده به بيمارستان لولاگر شهر تهران انجام شد. افراد به روش تخصيص تصادفي بلوکه شده در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمون (32 نفر)، ماساژ شکمي افلورج به همراه تکنيک هاي تنفسي طي 30 دقيقه ابتدايي فازهاي فعال و انتقالي انجام شد و گروه کنترل (32 نفر) مراقبت هاي معمول بخش را دريافت کردند. مشخصات انقباضات رحمي و طول مدت مراحل زايمان در هر دو گروه بررسي شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS (نسخه 17) و آزمون هاي آماري کاي دو، فيشر و تي مستقل انجام شد. و براي توصيف مشخصات واحدهاي پژوهش از جداول توزيع فراواني و آمار توصيفي استفاده شد. ميزان p کمتر از 0.05 معنادار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين طول مدت مرحله اول زايمان پس از مداخله (
70±254.74 دقيقه در مقابل 311±63.05 دقيقه) به طور معناداري در گروه آزمون کمتر از گروه کنترل بود (p=0.002). طول مدت مراحل دوم (p=0.952) و سوم (p=0.672) زايمان بين دو گروه اختلاف معني داري نداشت. ميانگين تعداد انقباضات رحمي در گروه مداخله بيشتر بود (p<0.001). بين دو گروه از نظر ميزان سزارين، دکولمان، رحم هيپرتونيک، اپيزياتومي، خونريزي پس از زايمان و آپگار پايين نوزاد اختلاف معني داري مشاهده نشد (p>0.05).
نتيجه گيري: ماساژ شکمي توام با تکنيک هاي تنفسي باعث افزايش تعداد انقباضات رحمي در ليبر مي شود، در حالي که تاثير سويي بر نتايج حاصل از زايمان ندارد. لذا پيشنهاد مي شود اين روش غيردارويي جايگزين روش هاي داروهاي تقويت کننده انقباضات رحمي مانند اکسي توسين شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 230
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی