برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير بسته آموزشي – حمايتي خودمراقبتي بر اضطراب، افسردگي و استرس در بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کیلومتر 11 جاده نازلو- پردیس، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه پرستاری
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: انفارکتوس ميوکارد از شايع ترين بيماري قلبي و عروقي شناخته شده که هرچند مي توان آن را کنترل کرد، اما بيماران مبتلا، همواره در معرض عوامل تنش زاي جسمي، رواني، اجتماعي ناشي از آن قرار دارند. به همين دليل اين بيماران نيازمند مداخلات پرستاري ازجمله استفاده از روش هاي موثر آموزش به بيمار هستند. از طرفي خود مراقبتي عامل مهمي در درمان و مراقبت بيماران است. استفاده از بسته آموزشي- حمايتي به عنوان روشي تسهيل کننده مي تواند در درک و به کارگيري روش هاي خود مراقبتي موثر باشد. اين مطالعه جهت بررسي تاثير بسته آموزشي- حمايتي خود مراقبتي بر ميانگين اضطراب، افسردگي و استرس در بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد انجام شد.
مواد و روش کار: در اين مطالعه تجربي، 86 بيمار مبتلا به انفارکتوس ميوکارد مراجعه کننده به بيمارستان شهيد دکتر قلي پور بوکان به صورت نمونه هاي در دسترس وارد مطالعه شدند و سپس به صورت تخصيص تصادفي به دو گروه 43 نفره در گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. آموزش خودمراقبتي در گروه مداخله بعد از گذشت 48 ساعت از بستري و سپري شدن فاز حاد بيماري، با ارائه بسته آموزشي_ حمايتي خود مراقبتي و به روش چهره به چهره انجام شد. حمايت اجتماعي در چهار بعد حمايت عاطفي، ابزاري، اطلاعاتي و ارزيابي انجام گرفت. جهت تفهيم بهتر آموزش ارائه شده از خانواده بيمار نيز کمک گرفته شد. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه جمعيت شناختي و پرسشنامه استاندارد (اضطراب، استرس، افسردگي) بود. اين پرسشنامه ها قبل از انجام مداخله، قبل از ترخيص از بيمارستان و دو ماه بعد از ترخيص به صورت تماس تلفني يا مراجعه به منزل بيماران در گروه مداخله و کنترل تکميل شدند. جهت تجزيه وتحليل داده ها، از آزمون تحليل واريانس اندازه گيري مکرر با استفاده از برنامه نرم افزار
SPSS-21 استفاده شد.
يافته ها: اين مطالعه نشان داد که ميانگين و انحراف معيار اضطراب در گروه مداخله بعد از استفاده از بسته آموزشي-حمايتي کاهش يافته است (
12.62±3.96)(p<0.05). همچنين بررسي ميزان افسردگي در دو گروه مداخله و کنترل نشان داد که بعد از استفاده از بسته آموزشي –حمايتي در گروه مداخله ميانگين و انحراف معيار افسردگي کاهش پيدا کرده است (12.23±2.75)(p<0.05). يافته ها نشان داد که استفاده از بسته آموزشي و حمايتي موجب تاثير معني داري بر روي استرس بيماران نشده است (9.41±1.97)(p>0.05).
بحث و نتيجه گيري: در اين مطالعه مشخص شد که استفاده از بسته آموزشي_ حمايتي خود مراقبتي موجب کاهش اضطراب و افسردگي در بيماران انفارکتوس ميوکارد مي شود. بنابراين مديران پرستاري مراکز درماني مي توانند ازاين روش به عنوان راهکاري موثر در کاهش اضطراب و افسردگي اين بيماران استفاده کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 294
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی