برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  17 , شماره  79 ; از صفحه 211 تا صفحه 219 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي کيفيت آموزش در حيطه تمرکز بر نيروي کار: مدل ايراني مديريت کيفيت آموزش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: مدل ايراني مديريت کيفيت آموزش **(IEQM) ابزاري براي ارزيابي دانشگاه است که بازنگري منظم، سيستماتيک و جامع از فعاليت هاي دانشگاه ها را فراهم مي سازد. اين مطالعه با هدف ارزيابي کيفيت آموزش در حيطه تمرکز بر نيروي کار بر اساس مدل ايراني مديريت کيفيت آموزش در دانشگاه علوم پزشکي مشهد انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، 150 نفر از اساتيد و کارکنان دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1393 به صورت طبقه اي و تصادفي ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. داده هاي مورد نياز به وسيله پرسشنامه مدل ايراني مديريت کيفيت آموزش وزارت بهداشت و درمان پس از تاييد روايي و پايايي، جمع آوري شد. گزينه هاي موجود براي انتخاب شامل طيف ليکرت 5 نمره اي بود. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون هاي آناليز واريانس يک طرفه  و تي مستقل در سطح معناداري 0.05 تحليل شد.
نتايج: در مجموع، 125 پرسشنامه تحليل شد. بالاترين ميانگين نمره مربوط به دانشکده بهداشت و پايين ترين مربوط ميانگين نمره به دانشکده پرستاري به دست آمد. بهترين نمره مربوط به حيطه شرايط محيط کار (0.82±2.82) و بدترين نمره مربوط به حيطه توانمندسازي کارکنان (0.73±2.65) به دست آمد. به طور کلي نمره حيطه تمرکز بر نيروي کار برابر با 55 درصد امتياز از 85 امتياز اين حيطه محاسبه شد.ميانگين نمره اين حيطه با تحصيلات (p=0.5) و جنسيت افراد مورد پژوهش (p=0.6) و در بين دانشکده هاي مورد مطالعه (p=0.6) رابطه معناداري وجود نداشت.
نتيجه گيري: وضعيت دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حيطه تمرکز بر نيروي کاري در حد متوسط به دست آمد. طبق بررسي ها شرايط محيط کاري از ديد اعضا دانشکده ها تقريبا مناسب اما توجه به توانمندسازي کارکنان در دانشکده اولويت است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی