3 SID.ir | نگرش دانشجويان علوم پزشکي دانشگاه تبريز نسبت به يادگيري خودراهبر
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

نگرش دانشجويان علوم پزشکي دانشگاه تبريز نسبت به يادگيري خودراهبر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: در نظام هاي آموزشي قديم به دلايلي از جمله حاکميت رويکرد کميت گرايي، بيش ترين توجه به بحث آموزش و توسعه آن بود؛ ولي اکنون اين نظام ها به دنبال پژوهش و يافتن راه هاي جديدي براي درک فرايند يادگيري، چگونگي انجام و سبک هاي آن هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسي نگرش دانشجويان علوم پزشکي دانشگاه تبريز نسبت به يادگيري خودراهبر انجام يافت.
روش ها: در اين پژوهش توصيفي- پيمايشي جامعه آماري شامل کليه دانشجويان علوم پزشکي دانشگاه تبريز بود که حجم نمونه 361 نفر با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي نسبتي در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گيري اين پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با مقدار ضريب آلفاي کرانباخ کلي
0.79 بود. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي توصيفي و آزمون استنباطي خي دو انطباق استفاده شد.
نتايج: در مولفه برداشت از يادگيري خودراهبر، تصميم گيري توسط فراگير با مقدار ميانگين و انحراف معيار (0.78±4.78)، در مولفه چگونگي تاثير بر يادگيري، احساس اعتماد بيش تر به توانايي هاي خود با مقدار ميانگين و انحراف معيار (0.39±4.91)، در مولفه موانع، کمبود دانش درباره آن با مقدار ميانگين و انحراف معيار (0.78±4.78) و در مولفه عوامل انگيزشي، سخنراني خوب با مقدار ميانگين و انحراف معيار (0.51±4.97) داراي بيش ترين فراواني هستند.
نتيجه گيري: براساس يافته ها، دانشجويان درباره آنچه که از آنها در خصوص يادگيري خودراهبر انتظار مي رود، روشن نيستند. ويژگي هاي افراد نقش مهمي در تعيين کارايي يادگيري خودراهبر بازي مي کند و کمبود دانش از بزرگ ترين موانع آن قلمداد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی