4 SID.ir | تاثير آموزش مبتني بر فضاي مجازي بر توانمندي روانشناختي پرستاران سطح دوم مراقبتي ويژه نوزادان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مبتني بر فضاي مجازي بر توانمندي روانشناختي پرستاران سطح دوم مراقبتي ويژه نوزادان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: پرستاران بخش هاي ويژه نوزادان جهت ارائه مراقبت هاي ماهرانه و كيفي بايد دانش تخصصي مورد نياز را در طول زندگي حرفه اي خود كسب و حفظ كنند. اين پژوهش با هدف بررسي تاثير آموزش مبتني بر فضاي مجازي بر توانمندي روانشناختي پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان سطح 2 انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي 80 نفر از پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان سطح 2 بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال
1394 با استفاده از روش تصادفي به دو گروه تجربي و شاهد تقسيم شدند. سطح توانمندي روانشناختي پرستاران با استفاده از پرسش نامه توانمندي روانشناختي اسپريتزر (Spreitzer) در روز اول مطالعه و پس از پايان دوره اندازه گيري شد. در گروه تجربي محتواي آموزشي سطح دو مراقبت ويژه نوزادان تدوين گرديد و بر روي سامانه نماد دانشكده مجازي دانشگاه علوم پزشكي تهران به مدت دو ماه ارائه شد. تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تي زوج، تست دقيق فيشر، كاي دو و تي مستقل صورت گرفت.
نتايج: واحدهاي پژوهش از نظر تمام متغيرهاي دموگرافيك به جز سابقه كار در بخش نوزادان همگن بودند. ميانگين و انحراف معيار نمره توانمندي گروه شاهد و تجربي قبل از مطالعه به ترتيب 7.8±61.57 و 6.3865±56.74 (از مجموع نمره 84) و بعد از مطالعه به ترتيب 60.71±7.595 و 63.60±5.6 بود. نتيجه حاصل از آزمون هاي آماري تي زوج و مستقل نشان داد، بين ميانگين امتياز توانمندي روانشناختي دو گروه مطالعه پيش از مداخله (p=0.006)، گروه شاهد قبل و بعد از مداخله (p?0.001)، گروه تجربي قبل و بعد از مداخله (p?0.001) اختلاف آماري معناداري وجود داشت.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه حاكي از موثر بودن آموزش مبتني بر فضاي مجازي بر افزايش توانمندي روانشناختي پرستاران بخش هاي ويژه نوزادان سطح 2 است. با عنايت به مزاياي آموزش فضاي مجازي، به كارگيري آن در برنامه هاي آموزش مداوم پرستاران توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 226
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی