5 SID.ir | مقايسه دو روش آموزشي مبتني بر چندرسانه و ايفاي نقش بر آگاهي و نگرش دانشجويان مامايي نسبت به زايمان طبيعي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه دو روش آموزشي مبتني بر چندرسانه و ايفاي نقش بر آگاهي و نگرش دانشجويان مامايي نسبت به زايمان طبيعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، گروه مامایی، کرمان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ارائه آموزش هاي مناسب به ماماها و ايجاد نگرش درست در طي تحصيلات، ايشان را براي انتخاب روش زايماني مناسب براي مددجويان كمك مي كند. اين پژوهش با هدف بررسي تاثير دو روش آموزشي مبتني بر رسانه و ايفاي نقش بر آگاهي و نگرش دانشجويان مامايي نسبت به زايمان طبيعي انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي، 124 دانشجوي مامايي در حال تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان به صورت سرشماري انتخاب و در دو گروه آموزشي مبتني بر چندرسانه اي و ايفاي نقش در زمينه روش هاي زايمان آموزش ديدند. از هرگروه يك پيش آزمون و دو پس آزمون، بلافاصله بعد از آموزش و 6 هفته بعد گرفته شد. داده ها با استفاده ازآزمون هاي آمار توصيفي، تي مستقل و زوج و آزمون طرح اندازه گيري هاي مكرر تحليل شد
.
نتايج: اختلاف معنادار آماري بين ميانگين نمره آگاهي (
p=0.012) و نگرش (p=0.048) دوگروه بلافاصله بعد ازآموزش وجود داشت. اگرچه تفاوت آماري معناداري بين ميانگين نمره آگاهي و نگرش دو گروه 6 هفته بعد از آموزش وجود نداشت، و ليكن آزمون آماري طرح اندازه گيري هاي مكرر با حذف اثر زمان نشان داد كه تغييرات ميانگين نمره آگاهي (f=5.383, p=0.029) و نگرش (f=3.365, p<0.05) افراد گروه آموزش به شيوه ي چندرسانه اي بالاتر بود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه موثر بودن هر دو روش آموزشي را در افزايش آگاهي و نگرش دانشجويان مامايي نسبت به زايمان طبيعي نشان داد. اين مطالعه مي تواند در بعد آموزشي از نظر تدوين مطالب آموزشي مدون و هم از جهت شيوه نوين آموزشي در همه سطوح، كاربرد داشته باشد. پيشنهاد مي شود اين دو روش به طور مكمل با يكديگريا ساير روش ها استفاده گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی