5 SID.ir | مدل علي تطبيقي فرسودگي تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و پيام نور
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مدل علي تطبيقي فرسودگي تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و پيام نور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: محققان به اين حقيقت دست يافته اند كه وجود فرسودگي تحصيلي به طور جدي تاثير منفي بر يادگيري و افزايش كارآمدي در يادگيري دارد كه اين امر مانع از دستيابي به رسالت ها و اهداف آموزشي دانشگاه ها مي شود. پژوهش حاضر به بررسي عوامل موثر بر فرسودگي تحصيلي در ميان دانشجويان پزشكي و پيام نور در قالب مدل علي تطبيقي پرداخت.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي همبستگي، نمونه پژوهش شامل 174 دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز و 260 دانشجوي دانشگاه پيام نور شيراز بر اساس فرمول كوكران و به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و پرسشنامه اي متشكل از چهار پرسشنامه مقياس فرسودگي تحصيلي مسلك
(Maslach)، جهت گيري هدف اليوت و مك گريگور (Elliot & McGregor)، خودكارآمدي تحصيلي ميجلي (Midgley) و همكاران و درگيري تحصيلي شافلي و بكر (Schaufeli & Bakker) را تكميل كردند. براي تحليل داده ها از روش تحليل مسير و نرم افزارهاي Lisrel استفاده شد.
نتايج: در بررسي تطبيقي عوامل موثر بر فرسودگي تحصيلي در دو دانشگاه در زمينه تاثير مولفه هاي جهت گيري هدف تحصيلي (t=2.76 و (p=0.01، خودكارآمدي تحصيلي (t=2.18 و p=0.05) و درگيري تحصيلي بر فرسودگي تحصيلي ( t=2.60و p=0.01) تفاوت هاي معناداري نشان داد. همچنين، مشخص گرديد كه جهت گيري هدف تحصيلي از طريق درگيري تحصيلي و خودكارآمدي تحصيلي داراي اثر غير مستقيم بر فرسودگي تحصيلي هستند. در دو نمونه مورد بررسي، مدل مفهومي بر اساس يافته هاي پژوهش برازش مناسبي داشت.
نتيجه گيري: با روند افزايش فرسودگي تحصيلي در محيط هاي دانشگاهي و نقش تعيين كننده جهت گيري هدف تحصيلي و خودكارآمدي تحصيلي و درگيري تحصيلي، دانشگاه ها بايد شرايط را به گونه اي ترتيب دهند تا موجب بالاتر رفتن احساس خودكارآمدي، تغيير جهت گيري هدف به هدف تبحري در دانشجويان در زمينه هاي يادگيري شوند تا زمينه لازم جهت ارتقاي يادگيري و كاهش فرسودگي تحصيلي را به وجود آورند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 177
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی