4 SID.ir | تاثير 8 هفته ورزش تاي چي بر قندخون ناشتاي افراد مبتلا به ديابت نوع 2
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير 8 هفته ورزش تاي چي بر قندخون ناشتاي افراد مبتلا به ديابت نوع 2

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه داخلی - جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: تغيير سبک زندگي يکي از عوامل مهم در کاهش شيوع ديابت و عوارض آن است. با ماشيني شدن زندگي و افزايش بي تحرکي در جوامع، اين مطالعه، با هدف «بررسي تاثير ورزش تاي چي بر قندخون ناشتاي افراد مبتلا به ديابت نوع انجام شد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق نيمه تجربي دوگروهي که در سال 1395 در دو بيمارستان فيروزگر و حضرت رسول اکرم (ص) تهران انجام شد تعداد 67 بيمار مبتلا به ديابت نوع 2 شرکت داشتند. بعد از دريافت رضايت نامه ي کتبي از نمونه ها، آنان به طور تصادفي در 2 گروه تاي چي و کنترل قرار گرفتند. آزمودني ها 8 هفته و هفته اي 3 روز ورزش تاي چي را به مدت 30 دقيقه انجام دادند. قندخون ناشتاي آنان قبل و بعد مداخله در آزمايشگاه کنترل شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي (فراواني نسبي، ميانگين و انحراف معيار) و آزمون هاي کولموگرف - اسميرنوف، تي مستقل، تي زوجي و کاي دو در نرم افزار
SPSS نسخه ي 16 در سطح معني داري کمتر از 0.05 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: بيشتر افراد هر دو گروه را زنان تشکيل داده بودند؛ در مقايسه ي جنس در دو گروه تفاوت معني داري مشاهده نشد(
p=0.882). ميانگين سني افراد گروه تاي چي 51.63±6.35 سال و ميانگين سني افراد گروه کنترل 51.85±7.83 سال بود که بين دو گروه تفاوت معني داري وجود نداشت (p=0.995). بيشتر افراد دو گروه داراي تحصيلات ديپلم بودند؛ بين دو گروه از اين لحاظ تفاوت معني دار مشاهده نشد (p=0.160). تفاوت ميانگين قندخون بين ابتداي مداخله (149.82±36.13) و پايان مداخله در گروه تاي چي (p=0.013)(124.21±29.92) معني دار بود. تفاوت ميانگين قندخون ناشتاي پايان مداخله بين گروه هاي تاي چي و کنترل معني دار بود (p=0.003).
نتيجه گيري: باتوجه به نتايج پژوهش، انجام 8 هفته ورزش تاي چي بر کاهش سطح قندخون موثر است؛ لذا انجام اين ورزش به افراد مبتلا به ديابت نوع 2 توصيه مي شود و بايد در آموزش هاي پرستاري مدنظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 186
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی