4 SID.ir | تنظيم هيجاني،ذهن آگاهي و اضطراب وجودي در افراد مبتلا به بيماري هاي كرونري قلب: يك مطالعه تطبيقي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تنظيم هيجاني،ذهن آگاهي و اضطراب وجودي در افراد مبتلا به بيماري هاي كرونري قلب: يك مطالعه تطبيقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: هدف اين پژوهش بررسي تطبيقي تنظيم هيجاني، ذهن آگاهي و اضطراب وجودي در بيماران قلبي و افراد سالم مي باشد.
مواد و روش كار: پژوهش حاضر يك مطالعه پس رويدادي مي باشد كه به روش مقطعي انجام شده است. در اين پژوهش جامعه موردمطالعه كليه بيماران قلبي عروقي و همراهان بيماران مراجعه كننده به بيمارستان طالقاني تهران در سال 1395 مي باشد. از جامعه ي فوق تعداد 61 بيمار داراي تشخيص بيماري قلبي عروقي به شيوه ي هدفمند انتخاب شدند. گروه افراد سالم (
N=63) نيز از همراهان بيماران به صورت در دسترس انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضيه پژوهش و براي مقايسه ي بين گروه ها ابتدا ويژگي هاي مربوط به پارامتريك يا ناپارامتريك بودن داده ها با استفاده از آزمون كولموگروف اسميرنف موردبررسي قرار گرفت. سپس از آزمون ناپارامتريك يو من ويتني براي مقايسه ي بين گروه ها استفاده شد. در اين پژوهش از پرسش نامه ي ويژگي هاي جمعيت شناختي، پرسش نامه دشواري در تنظيم هيجان (DERS)، پرسش نامه پنج وجهي ذهن آگاهي بائر (FFMQ) و پرسش نامه اضطراب وجودي گود (EAI) استفاده شد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد كه تفاوت معناداري در دو گروه بيماران قلبي-عروقي و افراد سالم در هر سه متغير پژوهش (تنظيم هيجاني، ذهن آگاهي و اضطراب وجودي) وجود دارد.
بحث و نتيجه گيري: تنظيم هيجاني، ذهن آگاهي و اضطراب وجودي از عوامل روان شناختي مهم در اختلالات قلبي عروقي محسوب مي شود و بايد به نقش آن ها در اين اختلالات توجه بيش تري داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 234
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی