برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  14 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني پيشرفت تحصيلي با توجه به شيوه هاي يادگيري با ميانجي گري خودکارامدي تحصيلي (پژوهش موردي بر روي دانشجويان دکتري حرفه اي دانشگاه علوم پزشکي کرمان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مطالعه عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي، مساله پيچيده اي است، چرا که پيشرفت تحصيلي عنصري چند بعدي مي باشد و به گونه اي ظريف، به رشد جسمي، اجتماعي، شناختي و عاطفي دانشجويان ارتباط دارد. مطالعه حاضر با هدف پيش بيني پيشرفت تحصيلي با توجه به شيوه هاي يادگيري و با ميانجي گري خودکارامدي تحصيلي بر روي دانشجويان مقطع دکتري حرفه اي دانشگاه علوم پزشکي کرمان انجام گرفت.
روش کار: اين پژوهش از نوع همبستگي بود که به صورت توصيفي- مقطعي انجام شد. جامعه آماري مطالعه، همه دانشجويان مشغول به تحصيل در مقطع پزشکي حرفه اي دانشگاه علوم پزشکي کرمان بودند که با استفاده از فرمول
Cochran، 286 نفر به روش نمونه گيري تصادفي- طبقه اي انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطلاعات، پرسش نامه شيوه هاي يادگيري Kolb و پرسش نامه خودکارامدي تحصيلي McIlroy و Bunting مورد استفاده قرار گرفت. همچنين، براي سنجش پيشرفت تحصيلي، از معدل کل جاري دانشجويان استفاده گرديد. داده ها با استفاده از معادلات ساختاري و معيارهاي برازش مدل در نرم افزار AMOS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته هاي به دست آمده نشان داد که بين شيوه هاي يادگيري با ميانجي گري خودکارامدي تحصيلي بر پيشرفت تحصيلي رابطه ساختاري وجود داشت و همچنين، نتايج حاکي از برازندگي مدل در جامعه بود.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر بيان کننده تاثير مثبت شيوه هاي يادگيري مختلف در ارتقاي پيشرفت تحصيلي دانشجويان بوده، از شيوه هاي يادگيري متفاوتي مي توان براي آموزش دانشجويان استفاده نمود. همچنين، نقش ميانجي گري خودکارامدي تحصيلي دانشجويان، موجب افزايش پيشرفت تحصيلي آنان مي شود. به کمک اين شيوه ها، مدرسان از استراتژي هاي متعدد آموزشي براي ارايه مطلب بهره مند مي شوند و يادگيري فعال در فراگيران رخ مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جهانگرد، ح.، و لسانی، م.، و مطهری نژاد، ح. (1396). پیش بینی پیشرفت تحصیلی با توجه به شیوه های یادگیری با میانجی گری خودکارامدی تحصیلی (پژوهش موردی بر روی دانشجویان دکتری حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان). گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION), 14(1), 1-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296163Vancouver : کپی

جهانگرد حمیده، لسانی مهدی، مطهری نژاد حسین. پیش بینی پیشرفت تحصیلی با توجه به شیوه های یادگیری با میانجی گری خودکارامدی تحصیلی (پژوهش موردی بر روی دانشجویان دکتری حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان). گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION). 1396 [cited 2021May07];14(1):1-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296163IEEE : کپی

جهانگرد، ح.، لسانی، م.، مطهری نژاد، ح.، 1396. پیش بینی پیشرفت تحصیلی با توجه به شیوه های یادگیری با میانجی گری خودکارامدی تحصیلی (پژوهش موردی بر روی دانشجویان دکتری حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان). گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION), [online] 14(1), pp.1-10. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296163. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 206 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی