4 SID.ir | نقش سامانه ارتباطي 137 در افزايش رضايت مندي شهروندان تهراني نسبت به عملکرد شهرداري تهران
کرونا در اخبار
وزارت بهداشتفارس ایسنا ایرنا جماران سیناپرس خبرآنلاین
کرونا
CoronaVirus
[COVID19]
کرونا در منابع علمی
CDC Nejm JAMA Lancet Cell BMJ Elsevier Oxford Nature Wiley Cambridge Medrxiv

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

نقش سامانه ارتباطي 137 در افزايش رضايت مندي شهروندان تهراني نسبت به عملکرد شهرداري تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 
چکیده: 

اين تحقيق با هدف شناخت نقش سامانه ارتباطي 137 به عنوان يک رسانه نوين و پل ارتباطي ميان شهروندان تهراني و مسوولان شهرداري تهران در افزايش رضايت مندي شهروندان نسبت به عملکرد شهرداري تهران انجام شده است. روش اين تحقيق پيمايش از نوع کاربردي است. جامعه آماري شامل تمام شهروندان مناطق 22 گانه شهر تهران مي شود که بالاي 20 سال سن دارند و حداقل يک مرتبه تمام مراحل برقراري ارتباط با سامانه 137 را تجربه کرده اند. در اين تحقيق به علت عدم دسترسي به کل شهروندان تهراني، ابتدا با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي شهر تهران از روي نقشه به 4 قسمت شمال شرق، جنوب شرق، شمال غرب و جنوب غرب تقسيم شد و از هر يک از اين قسمت ها به صورت تصادفي ساده يک منطقه به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعيين شد که در کل پرسشنامه ها ميان 402 نفر از شهروندان مناطق 3، 5، 10 و 16 که به صورت تصادفي منتخب گرديده اند توزيع شد.
اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوري شده و روايي و پايايي آن مورد تاييد قرار گرفته است. ضريب آلفاي کرونباخ به ميزان 0,885 محاسبه شده و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار
spss به صورت توصيفي و استنباطي صورت پذيرفته که بر اساس نتايج بدست آمده سامانه ارتباطي 137 در افزايش رضايت مندي شهروندان تهراني نسبت به عملکرد شهرداري تهران نقش دارد. نقش اين سامانه علاوه بر کارکردهاي آن شامل انجام شدن پيام شهروندان، فرايند ثبت خبر و فرايند بازخوردسنجي مي شود. مشخص شد ميان ميزان برقراري ارتباط شهروندان تهراني با سامانه 137 و افزايش رضايت مندي ايشان نسبت به عملکرد شهرداري تهران رابطه معناداري وجود ندارد. ميزان رضايت مندي شهروندان تهراني نسبت به عملکرد شهرداري تهران متوسط و کم ارزيابي مي شود. بيشرين فراواني موضوع برقراري ارتباط شهروندان تهراني با سامانه 137 به ترتيب به موضوعات پارک و فضاي سبز، توسعه فضاهاي فرهنگي و جمع آوري کارتن خواب ها و طعمه گذاري موش اختصاص يافته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 235
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی