برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  5 , شماره  17 ; از صفحه 113 تا صفحه 133 .
 
عنوان مقاله: 

ارائه مدل توضيحي باورهاي معرفت شناختي و باورهاي تدريس دبيران رياضي منتخب کشور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم تربیتی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

هدف کلي از پژوهش حاضر، ارائه مدل توضيحي باورهاي معرفت شناختي و باورهاي تدريس دبيران متوسطه رياضي منتخب کشور بود. جامعه تحقيق شامل تمامي دبيران متوسطه رياضي منتخب کشور سال 92- 1391 بود که با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، در همايش تجليل از دبيران متوسطه رياضي منتخب کشور که در فروردين ماه سال جاري برگزار گرديد، 150 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه باورهاي معرفت شناختي و پرسشنامه باورهاي تدريس بود که پس از محاسبه روايي و پايايي، توزيع و جمع آوري شد. نتايج پژوهش نشان داد که 1) از نظر دبيران مرد، بالاترين ميانگين باورهاي معرفت شناختي مربوط به منبع دانش و از نظر دبيران زن، مربوط به توانايي يادگيري مي باشد. 2) از نظر دبيران کم سابقه، بالاترين ميانگين باورهاي معرفت شناختي مربوط به توانايي يادگيري و از نظر دبيران با سابقه متوسط و دبيران با سابقه نيز بالاترين ميانگين باورهاي معرفت شناختي مربوط به منبع دانش مي باشد. 3) از نظر دبيران مرد، بالاترين ميانگين باورهاي تدريس مربوط به بعد اجتماعي و از نظر دبيران زن نيز بالاترين ميانگين باورهاي تدريس مربوط به بعد اجتماعي مي باشد. 4) از نظر دبيران کم سابقه، بالاترين ميانگين باورهاي تدريس مربوط به بعد اجتماعي و از نظر دبيران با سابقه متوسط نيز بالاترين ميانگين باورهاي تدريس مربوط به بعد اجتماعي و از نظر دبيران با سابقه نيز بالاترين ميانگين باورهاي تدريس مربوط به بعد اجتماعي مي باشد. 5) بين باورهاي معرفت شناختي دبيران رياضي منتخب کشور و باورهاي تدريس آنان، رابطه معني داري وجود دارد. 6) باورهاي معرفت شناختي دبيران پيش بيني کننده مثبت و معنادار باورهاي تدريس آنان مي باشد. نتايج تحليل مدل مطالعه نشان داد دبيراني که معتقد به توانايي يادگيري تدريجي دانش آموزان بوده و منبع يادگيري چندگانه را به جاي يک منبع ترجيح مي دهند، به وجود شايستگي هاي چهارگانه در تدريس باورهاي قوي تري دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی