برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  5 , شماره  17 ; از صفحه 1 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

آماده سازي و تحليل عاملي آزمون ايراني قدرت اراده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، ساخت و اعتباريابي پرسشنامه اراده بر مبناي فرهنگ ايراني- اسلامي است که به روش پژوهش توصيفي و به شيوه تحليل محتوا تهيه شده است. اعتبار محتوا و سازه هاي اين پرسشنامه، توسط جمعي از اساتيد علوم اسلامي و روانشناسي تاييد شده است. روايي و پايايي سوالات پرسشنامه توسط 400 نفر از دانشجويان دانشگاه هاي تهران، علوم پزشکي تهران و دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران تاييد گرديده که با روش نمونه گيري تصادفي با شيوه خوشه اي انتخاب شده اند. ساختار پرسشنامه به روش تحليل عاملي، با روش مولفه هاي اصلي و چرخش واريمکس مورد بررسي قرار گرفت که نتايج حاکي از به دست آمدن 6 عامل انگيزشي، عبادي، شناختي، فراشناختي، هيجاني و رفتاري مي باشد. روايي مقياس کل با دو شاخص بارتلت و KMOبررسي و مقدار شاخص برابر 0.910 با ضريب معناداري 0.0001 به دست آمده است که نشان از مناسب بودن روايي تحليل عاملي مي باشد. جهت ارزيابي مجدد روايي، ضريب همبستگي پارامتريک پيرسون بين اين پرسشنامه با پرسشنامه خودکارآمدي شرر بررسي و مقدار 0.321 با ضريب معناداري 0.044 و ضريب همبستگي غيرپارامتريک بين آن دو، مقدار 0.437 با ضريب معناداري 0.005 محاسبه گرديد که نشان از معناداري روايي بين اين دو پرسشنامه مي باشد. پايايي مقياس کل پرسشنامه با آلفاي کرانباخ 0.933 به دست آمد. جهت ارزيابي مجدد پايايي از روش بازآزمايي در دو مرحله با فاصله زماني دو هفته، ضريب همبستگي پارامتريک پيرسون، 0.572 با ضريب معناداري 0.0001 و ضريب همبستگي غيرپارامتريک اسپيرمن، 0.443 با ضريب معناداري 0.004 به دست آمد که نشان از همبستگي مثبت و معنادار و پايايي اين پرسشنامه مي باشد. بر اين اساس پرسشنامه ي ارزيابي اراده با 37 سوال تاييد شده، از روايي و پايايي مناسبي برخوردار بوده و واجد شرايط لازم جهت پژوهش هاي روانشناختي و فعاليت هاي تشخيصي و کلينيکي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 238
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی