برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  37 , شماره  1 ; از صفحه 93 تا صفحه 105 .
 
عنوان مقاله: 

اثر 5- آمينولوولونيک اسيد بر پاسخ هاي فيزيولوژيکي گياه گشنيز (.Coriandrumsativum L) تحت تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 
چکیده: 

در اين مطالعه اثر 5-آمينولوولونيک اسيد (ALA)، پيش ماده کليدي در بيوسنتز پورفيرين ها و تنظيم کننده جديد رشد گياهي، بر برخي پاسخ هاي فيزيولوژيکي گياه گشنيز تحت تنش خشکي مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با دو فاکتور تنش خشکي در سه سطح (آبياري در حد 100، 60 و 30 درصد ظرفيت مزرعه) و ALAدر چهار سطح (0، 0.25، 0.5 و 1 ميلي مولار) در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه ايلام در سال 1389 اجرا گرديد. نتايج حاصل از تجزيه آماري داده ها نشان داد تنش خشکي و کاربرد ALAاثر معني داري بر پارامترهاي فيزيولوژيکي گياه شامل محتواي نسبي آب برگ، بازده مصرف آب، ميزان پرولين، کلروفيل و محتواي مالون دي آلدهيد دارد. در شرايط تنش خشکي ميزان کلروفيل و محتواي نسبي آب کاهش يافت اما محتواي مالون دي آلدهيد، بازده مصرف آب و پرولين افزايش پيدا کرد. کاربردALA به طور معني داري سبب افزايش محتواي نسبي آب، بازده مصرف آب، محتواي پرولين و کلروفيل و همچنين کاهش تجمع مالون دي آلدهيد گرديد. در اين تحقيق تيمار ALAبا افزايش کلروفيل و تجمع پرولين و با کاهش تجمع مالون دي آلدهيد سبب کاهش آثار سوء تنش بر گياه گشنيز شد.

 
کلید واژه: 
در اين مطالعه اثر 5-آمينولوولونيک اسيد (ALA)(Q2)پيش ماده کليدي در بيوسنتز پورفيرين ها و تنظيم کننده جديد رشد گياهي(Q2)بر برخي پاسخ هاي فيزيولوژيکي گياه گشنيز تحت تنش خشکي مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با دو فاکتور تنش خشکي در سه سطح (آبياري در حد 100(Q2)60 و 30 درصد ظرفيت مزرعه) و ALAدر چهار سطح (0(Q2)0.25(Q2)0.5 و 1 ميلي مولار) در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه ايلام در سال 1389 اجرا گرديد. نتايج حاصل از تجزيه آماري داده ها نشان داد تنش خشکي و کاربرد ALAاثر معني داري بر پارامترهاي فيزيولوژيکي گياه شامل محتواي نسبي آب برگ(Q2)بازده مصرف آب(Q3)ميزان پرولين(Q2)کلروفيل و محتواي مالون دي آلدهيد دارد. در شرايط تنش خشکي ميزان کلروفيل و محتواي نسبي آب کاهش يافت اما محتواي مالون دي آلدهيد(Q2)بازده مصرف آب و پرولين افزايش پيدا کرد. کاربردALA به طور معني داري سبب افزايش محتواي نسبي آب(Q2)بازده مصرف آب(Q3)محتواي پرولين و کلروفيل و همچنين کاهش تجمع مالون دي آلدهيد گرديد. در اين تحقيق تيمار ALAبا افزايش کلروفيل و تجمع پرولين و با کاهش تجمع مالون دي آلدهيد سبب کاهش آثار سوء تنش بر گياه گشنيز شد.(Q2)


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی