برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 11 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي در اتخاذ رفتارهاي پيشگيري کننده از سرطان پستان در بين معلمين زن شهر زاهدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: رفتارهاي پيشگيري کننده از قبيل انجام آزمون هاي غربالگري نقش مهمي در پيشگيري و کنترل بيماري سرطان پستان دارند. لذا، مطالعه حاضر با هدف تعيين اثربخشي آموزش مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي در اتخاذ رفتارهاي پيشگيري کننده از سرطان پستان در بين معلمين زن شهر زاهدان انجام گرديد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه تجربي بود که بر روي 240 نفر (120 نفر گروه مداخله و 120 نفر گروه کنترل) از معلمين مدارس راهنمايي شهر زاهدان انجام گرديد. پرسشنامه شامل اطلاعات جمعيت شناختي، آگاهي و سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي بود که از طريق خودگزارش دهي تکميل گرديد. برنامه آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي در طي 5 جلسه از طريق سخنراني، فيلم آموزشي، پرسش و پاسخ و بحث گروهي براي شرکت کنندگان گروه مداخله اجرا شد. پرسشنامه ها قبل و 2 ماه بعد از انجام مداخله در دو گروه جمع آوري گرديد. داده ها با نرم افزار
SPSS-15 و با آزمون هاي تي مستقل، کاي اسکوئر و رگرسيون خطي چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج حاکي از آن بود که قبل از مداخله آموزشي تفاوت معني داري در ميانگين نمره آگاهي، عملکرد و سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي در دو گروه وجود نداشت، اما بعد از مداخله آموزشي، ميانگين نمرات متغيرهاي مورد بررسي در گروه مداخله افزايش معني داري يافته بود (
P<0.05).
نتيجه گيري: مطالعه حاضر کارآيي مدل اعتقاد بهداشتي را در ارتقاي رفتارهاي پيشگيري کننده از سرطان پستان تاييد نمود. از اين رو مداخلات آموزشي با تاکيد بر افزايش آگاهي، تغيير باورها و بهبود خودکارآمدي در رابطه با سرطان پستان پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی