برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 43 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

آگاهي، نگرش و عملکرد مادران در خصوص نشانه هاي خطر عفونت هاي تنفسي و اسهال در کودکان کمتر از پنج سال شهر اراک در سال 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: بيشتر بيماري هاي کودکان داراي علائم و نشانه هايي هستند که برخي از اين علائم، نشانه خطر مي باشند. دانش مادران نسبت به علائم و نشانه هاي بيماري ها بخصوص بيماري هاي تنفسي و گوارشي، در کاهش ميزان مرگ و مير کودکان کمتر از پنج سال کمک کننده است. لذا پژوهش حاضر باهدف تعيين آگاهي، نگرش و عملکرد مادران در مورد نشانه هاي خطر در کودکان کمتر از پنج سال انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي-تحليلي بر روي 350 نفر از مادران داراي کودک کمتر از پنج سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اراک که به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند انجام پذيرفت. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته چندقسمتي شامل مشخصات جمعيت شناختي، آگاهي، نگرش و عملکرد بود که روايي و پايايي آن قبل از مطالعه بررسي شد. داده ها از طريق مصاحبه جمع آوري و با استفاده از ويرايش 19 نرم افزار
SPSS و آزمون هاي همبستگي پيرسون، تي مستقل و آناليز واريانس يک طرفه تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار نمره آگاهي مادران در مورد نشانه هاي خطر کودکان
60.71±13.7، نگرش 77.45±5.29 و عملکرد در زمينه عفونت هاي تنفسي 49.5±41.5، اسهال 49.25±41.42 و تب و تشنج 52.1±42.91 بود. از نظر عملکرد بين مادران شاغل و خانه دار تفاوت معني داري وجود داشت. عملکرد مادران در وضعيت هاي اقتصادي و سطح تحصيلات مختلف تفاوت معني داري داشت. بين نگرش با آگاهي و عملکرد رابطه مثبت معني داري مشاهده گرديد (p<0.001).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه مي تواند براي طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي با هدف ارتقاي آگاهي، نگرش و عملکرد مادران در مورد نشانه هاي خطر کودکان مفيد باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی