برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 733 تا صفحه 753 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش ابعاد کارآفريني دانش بنيان در عملکرد تحقيق و توسعه کارآفرينانه نظام تحقيقات کشاورزي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي نقش ابعاد کارآفريني دانش بنيان به منظور دستيابي به عملکرد نوآورانه موسسه هاي تحقيقات کشاورزي انجام گرفت که به روش تحليل علي ارتباطي و از نوع تحليل ماتريس کوواريانس و به روش توصيفي- همبستگي است. جامعه آماري دربرگيرنده 2768 نفر از اعضاي هيات علمي و پژوهشگران مراکز و ايستگاه هاي پژوهشي وابسته به وزارت جهاد کشاورزي بود. براي نمونه گيري از شش منطقه جغرافيايي کشور- بر اساس تقسيم بندي وزارت جهاد کشاورزي- يک استان به تصادف انتخاب شد و از ميان آن ها به روش تصادفي و با رعايت انتساب متناسب 320 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه اي محقق ساخته در قالب طيف ليکرت بود. براي سنجش روايي آن از روش روايي تشخيصي با استفاده از شاخص ميانگين واريانس استخراج شده و براي تعيين پايايي از روش پايايي ترکيبي استفاده شد. از بسته نرم افزاري Lisrel نسخه 8.8 بهره گرفته شد. يافته هاي پژوهش بيانگر آن است که کاربست دانش و جهت گيري کارآفرينانه در شکل گيري کارآفريني دانش بنيان، اشتراک دانش بين سازماني، نوآوري مديريتي، فرايندي و فناوري نقش معني داري دارند. همچنين، نتايج نشان داد عملکرد تحقيق و توسعه کارآفرينانه به سه بعد اشتراک دانش بين سازماني، کاربست دانش و جهت گيري کارآفرينانه و کارآفريني دانش بنيان وابسته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 344 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی