برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  47 , شماره  1 ; از صفحه 97 تا صفحه 117 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي شاخص هاي کيفيت زندگي موثر بر ميزان رضايتمندي ساکنان سکونتگاه هاي غيررسمي (مطالعه موردي: محله فرحزاد تهران - فرحزاد شمالي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 
چکیده: 

در سکونتگاه هاي غير رسمي، وجود نابساماني هاي فراوان در ابعاد کالبدي، اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و ... سطح زندگي ساکنان را کاهش داده است و مهم ترين هدف توسعه پايدار، يعني بهبود کيفيت زندگي و رضايتمندي ساکنان را با تهديد جدي رو به رو ساخته است. با توجه به اينکه توسعه پايدار با برآوردن نيازهاي بشر، متضمن دستيابي به کيفيت زندگي و رضايتمندي در ابعاد مختلف براي همگان است، به نظر مي رسد توجه به ابعاد کيفيت زندگي و ارتقاي آن ها، يکي از راه هاي بازيابي رضايتمندي و تحقق اهداف توسعه پايدار در اين سکونتگاه هاست. هدف پژوهش حاضر، تعيين و بررسي ابعاد مختلف کيفيت زندگي موثر بر رضايتمندي ساکنان سکونتگاه هاي غير رسمي در چارچوب اهداف توسعه پايدار است. روش تحقيق، پيمايشي است و داده ها بر اساس پرسشنامه گردآوري شده اند. براي ارزيابي پايايي ابزار پژوهش، از روش کرونباخ و در جهت تعيين روايي، از روايي صوري استفاده شده است. جامعه آماري با حجم نمونه 110 نفر، شامل ساکنان سکونتگاه هاي غير رسمي محله فرحزاد تهران است و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته است. بر اساس نتايج، رضايتمندي ساکنان از کيفيت زندگي، در حد متوسط 5>2.72>1 با ميانه نظري 3 ارزيابي شد. همچنين مطابق يافته ها، رابطه معناداري بين متغيرهاي مشارکت اجتماعي (r=0.467همبستگي اجتماعي (r=0.477امنيت اجتماعي (r=0.458بهداشت محيط (r=0.212ايمني محيط (r=0.247فضاهاي گذران اوقات فراغت (r=0.209سازماندهي کالبدي فضايي ساختمان ها (r=0.211) و تراکم ساختماني (r=0.205با رضايتمندي ساکنان از کيفيت زندگي وجود دارد. نتايج رگرسيون چندگانه نشان مي دهد که متغير وابسته، به طور مستقيم، از متغيرهاي مشارکت اجتماعي، بهداشت محيطي، سيماي کالبدي، تراکم ساختماني و وجود فضاهاي گذران اوقات فراغت تاثير مي پذيرد و در مجموع، اين متغيرها توانسته اند مقدار R2=0.533 از تغييرهاي متغير وابسته را تبيين کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 389
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی