برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 70 تا صفحه 87 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل تاثير زيرساخت هاي تسهيم دانش بر بهبود کيفيت اجراي عمليات مديريت بحران از طريق يادگيري سازماني (مطالعه موردي: امدادگران جمعيت هلال احمر استان اصفهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بحران ها بخشي از فضاي کسب و کار هستند و حذف تمامي بحران هايي که سازمان را تهديد مي کنند ناممکن است. عمليات مديريت بحران، سازمان را قادر مي سازد تا پاره اي از بحران ها را از ميان بردارد و برخي ديگر را به نحوي موثر اداره کند و ابزار لازم براي يادگيري کامل و سريع از بحران هاي واقع شده را در اختيار بگيرد. مديريت بحران اين پيام ضمني را منتقل مي کند که اصل بر بحران است و هيچ سيستمي در حالت تعادل پايدار و بلندمدت نيست. بنابراين هر چند سازمان ها قادر به پيش بيني و برنامه ريزي دقيق براي آينده نيستند، اما بايد براي غلبه بر بسياري از تهديدات شناخته شده و ناشناخته، آمادگي لازم را کسب کنند. حصول اين آمادگي جز از طريق استفاده از تجربيات ديگران و نشر اين تجارب ارزشمند و مهم تر از آن يادگرفتن اين تجارب و به کار بستن آن ها به دست نمي آيد. لذا در اين پژوهش تاثير زيرساخت هاي تسهيم دانش بر بهبود کيفيت اجراي عمليات مديريت بحران از طريق يادگيري سازماني در بين امدادگران جمعيت هلال احمر استان اصفهان تحليل مي شود.
روش: اين پژوهش به لحاظ هدف کاربردي و از نظر ماهيت و روش، توصيفي- پيمايشي است. جامعه آماري، شامل تمامي امدادگران پايگاه هاي خياباني و شعب مختلف جمعيت هلال احمر در 24 شهر استان اصفهان است که تعداد آن ها در مجموع 3082 نفر و حجم نمونه 360 نفر به دست آمد و روش نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم مي باشد. در اين پژوهش به منظور روايي پرسشنامه محقق ساخته از روش روايي محتوا و روايي سازه و براي سنجش پايايي از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد. نتايج گوياي روايي و پايايي مناسب پرسشنامه ها مي باشد. براي توصيف داده هاي پژوهش و تحليل عاملي تاييدي و آزمون معادلات ساختاري از نرم افزارهاي 20
SPSS- و PLS استفاده شد.
يافته ها: با توجه به نتايج آزمون تحليل عاملي تاييدي، بار عاملي راهبرد و استراتژي، فرهنگ، ساختار و فناوري اطلاعات در زيرساخت تسهيم دانش به ترتيب برابر 0.867، 0.842، 0.824 و 0.828 مي باشند. بار عاملي يادگيري سازماني با ابعاد سازگاري، تک حلقه اي، دو حلقه اي و سه حلقه اي به ترتيب 0.837، 0.864، 0.847 و 0.876 و ابعاد مديريت بحران (پيشگيري، آمادگي، واکنش، بازبيني مجدد)، به ترتيب 0.804، 0.840، 0.881 و 0.783 برآورد شد. ميزان تاثيرگذاري تسهيم دانش بر يادگيري سازماني و مديريت بحران به ترتيب 81 درصد و 24 درصد و ميزان تاثيرگذاري يادگيري سازماني بر مديريت بحران 58 درصد برآورد گرديد. نتايج حاصل از مقادير آزمون
t مدل ساختاري در آناليز مسير بين تسهيم دانش و يادگيري سازمان (t=37.87 و (p<0.0001، تسهيم دانش و مديريت بحران (t=4.36 و (p<0.0001 و يادگيري سازماني و مديريت بحران رابطه معني داري وجود دارد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي پژوهش، استراتژي هاي سازمان براي ايجاد مشوق هاي انگيزشي و فضاي دوستانه براي به اشتراک گذاري هر چه بيشتر تجارب بايد تغيير يابند. همچنين انجام مانورهاي متعدد، بازبيني هاي مجدد به شکل سازنده و گروهي و اتخاذ نظام آموزشي نوين و نيز مستندسازي تجارب حاصل از ماموريت هاي گوناگون در مخازن الکترونيکي لازم و ضروري به نظر مي رسد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 170 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی