3 SID.ir | ارزيابي عملکرد دانه و شاخص هاي تحمل به خشکي در تعدادي از ارقام عدس

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عملکرد دانه و شاخص هاي تحمل به خشکي در تعدادي از ارقام عدس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت، تاکستان، ایران
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي عملکرد دانه و شاخص هاي مقاومت به خشکي در تعدادي از ارقام عدس، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان در سال زراعي 90-1389 اجرا گرديد. کرت هاي اصلي شامل چهار سطح آبياري I1: آبياري مطلوب، I2: قطع آبياري در مرحله تشکيل ساقه به مدت 20 روز، I3: قطع آبياري در مرحله گلدهي به مدت 20 روز و I4: قطع آبياري در دوره پرشدن دانه به مدت 20 روز و کرت هاي فرعي شامل چهار رقم: V1: کيميا، V2: سبز کوهين، V3: محلي زنجان و V4: گچساران بودند. بر مبناي عملکرد آبي (Yp) و عملکرد در شرايط تنش، به ترتيب: قطع آبياري در مرحله تشکيل ساقه (Ys1قطع آبياري در مرحله گلدهي (YS2) و قطع آبياري در دوره پرشدن دانه(YS3) ، شاخص هاي تحمل به خشکي محاسبه شدند. نتايج نشان داد که ميانگين عملکرد دانه در شرايط YP به ميزان 1263.02 کيلوگرم در هکتار و در ساير شرايط رطوبتي Ys1، Ys2 و Ys3 به ترتيب 737.29، 461.94 و 1160.18 کيلوگرم در هکتار بود و در نتيجه ميانگين عملکرد دانه به ترتيب 41.62، 63.42 و 8.14 درصد نسبت به آبياري مطلوب کاهش نشان دادند. بيشترين عملکرد دانه تحت شرايط آبياري مطلوب، مربوط به رقم گچساران به ميزان 1414.27 کيلوگرم در هکتار بود که نسبت به ساير ارقام برتري نشان داد. همچنين بيشترين ميانگين عملکرد دانه تحت شرايطYs1 ، Ys2 و Ys3 به ترتيب به ميزان 869.68، 541.66 و 1285.82 کيلوگرم در هکتار به رقم گچساران اختصاص داشت و پس از آن مربوط به رقم کيميا که در دو شرايط YS2 وYS3 با رقم گچساران تفاوت معني داري نشان نداد، بود. سه شاخص MP، GMP و Harm با عملکرد دانه در شرايط تنش و بدون تنش، بالاترين همبستگي مثبت و معني دار را نشان دادند. به عبارت ديگر، استفاده از اين سه شاخص در غربال نمودن ارقام مورد مطالعه در برنامه هاي اصلاحي، نشان دهنده افزايش عملکرد دانه در شرايط تنش رطوبتي و آبياري مطلوب در اين آزمايش بوده و مناسبترين شاخص هاي جهت تعيين ارقام متحمل به خشکي عدس مي باشند. با توجه به بالاتر بودن ضريب همبستگيMP  و سپسGMP  با عملکرد دانه نسبت به شاخص هاي ديگر، مشخص مي گردد که اين دو شاخص از قدرت تفکيک پذيري بيشتري بين ژنوتيپ ها برخوردارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی