برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 65 تا صفحه 85 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي روش هاي آزمون گاما، تحليل خوشه اي، تحليل تابع تشخيص و منحني هاي اندرو در تفکيک آبخيزهاي همگن براي آناليز منطقه اي رسوب معلق

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران
 
چکیده: 

رسوب ناشي از فرسايش خاک به عنوان مهم ترين نمايه هاي تخريب اراضي، چالشي مهم در بحث توسعه پايدار و تهديدي بر زيست بوم ها تلقي مي شود. لذا تخمين رسوب خروجي از آبخيزها بسيار حائز اهميت مي باشد. گستردگي آبخيزها و کمبود ايستگاه هاي سنجش رسوب باعث شده تا از روش هاي غيرمستقيم از قبيل مدل هاي تهيه شده در آبخيزهاي مشابه جهت تخمين رسوب در آبخيز فاقد آمار استفاده نمايند. در اين پژوهش، 42 ايستگاه رسوب سنجي جنوب و جنوب شرقي درياي خزر با دوره هاي آماري بيش از 20 سال انتخاب گرديد. با برقراري ارتباط بين مقادير دبي و رسوب معلق در مواقع سيلابي اقدام به تخمين مقادير روزانه رسوب معلق از روي دبي هاي روزانه شده و مقادير رسوب متوسط سالانه محاسبه گرديد. با استفاده از آزمون گاما، 13 عامل موثر بر توليد رسوب به 5 عامل اصلي کاهش داده شد و ايستگاه هاي مورد مطالعه با به کارگيري تحليل خوشه اي، تحليل تابع تشخيص و منحني هاي اندرو در گروه هاي همگن قرار گرفتند. براي هر گروه همگن حاصل از هر يکي از روش هاي همگن سازي مذکور و براي کل ايستگاه ها به عنوان يک گروه با 5 عامل اصلي انتخاب شده مدل رگرسيوني براي تخمين ميزان رسوب معلق متوسط سالانه تهيه شد و مقادير خطا و کارآيي مدل هاي تهيه شده با استفاده از نمايه هاي آماري RE،RRMSE و RBIAS بر اساس داده هاي مشاهداتي محاسبه گرديد. نتايج نشان داد که هر 3 روش همگن سازي نتايج بهتري نسبت به مدل کلي داشته و روش منحني هاي اندرو به ترتيب با مقادير خطاي نسبي (RE)، ريشه نسبي مجذور ميانگين مربعات خطا (RRMSE) و انحراف نسبي 38.12 (RBIAS) و 53.16 درصد و 0.01- در مرحله واسنجي و 45.91 و 33.11 درصد و 0.01 در مرحله اعتبارسنجي نسبت به دو روش تحليل خوشه اي و تحليل تابع تشخيص عملکرد بهتري در همگن سازي حوزه هاي آبخيز بر اساس توليد رسوب داشته است. هم چنين دبي اوج با دوره بازگشت دو ساله نيز بيش ترين تاثير در تغييرات ميزان رسوب معلق متوسط سالانه را دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خیرفام، ح.، و وفاخواه، م. (1393). ارزیابی روش های آزمون گاما, تحلیل خوشه ای, تحلیل تابع تشخیص و منحنی های اندرو در تفکیک آبخیزهای همگن برای آنالیز منطقه ای رسوب معلق. حفاظت منابع آب و خاک, 4(2), 65-85. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247067Vancouver : کپی

خیرفام حسین، وفاخواه مهدی. ارزیابی روش های آزمون گاما, تحلیل خوشه ای, تحلیل تابع تشخیص و منحنی های اندرو در تفکیک آبخیزهای همگن برای آنالیز منطقه ای رسوب معلق. حفاظت منابع آب و خاک. 1393 [cited 2021September17];4(2):65-85. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247067IEEE : کپی

خیرفام، ح.، وفاخواه، م.، 1393. ارزیابی روش های آزمون گاما, تحلیل خوشه ای, تحلیل تابع تشخیص و منحنی های اندرو در تفکیک آبخیزهای همگن برای آنالیز منطقه ای رسوب معلق. حفاظت منابع آب و خاک, [online] 4(2), pp.65-85. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247067. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی