4 SID.ir | برآورد رطوبت خاک به کمک شاخص هاي پوشش گياهي و دماي سطح خاک و شاخص نرمال شده رطوبت با استفاده از تصاوير MODIS

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

برآورد رطوبت خاک به کمک شاخص هاي پوشش گياهي و دماي سطح خاک و شاخص نرمال شده رطوبت با استفاده از تصاوير MODIS

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 3360-14115، ایران
 
چکیده: 

برآورد رطوبت خاک سطحي براي مديريت بهينه منابع آب و خاک ضروري است. رطوبت خاک سطحي، متغيري مهم در چرخه آبي طبيعت است که نقش مهمي در تعادل جهاني آب و انرژي به واسطه تاثير بر فرآينده هاي هيدرولوژيک، اکولوژيک و هواشناسي دارد. رطوبت خاک به دليل تغييرپذيري ويژگي هاي خاک، توپوگرافي، پوشش گياهي و پويايي نيوار در زمان و مکان تغيير مي کند. اندازه گيري رطوبت خاک، به طور مستقيم با استفاده از روش هاي درجا مانند نوترون متر و TDR يا به طور غيرمستقيم به وسيله توابع انتقالي و يا سنجش از دور انجام مي شود. از آنجا که اندازه گيري هاي درجا معمولا در پهنه هاي وسيع هم هزينه بر و هم زمان بر مي باشند، براي برآورد رطوبت خاک در مقياس هاي مکاني بسيار بزرگ، مي توان روش هايي همچون سنجش از دور را به کار گرفت. هدف از انجام اين پژوهش، برآورد رطوبت خاک سطحي با استفاده از شاخص هاي NDVI،LST و NDMI  بود. بدين منظور با استفاده از تصاوير MODIS 1B شاخص هاي موردنظر استخراج و با داده هاي زميني رطوبت خاک واسنجي و اعتبارسنجي شدند. در اين پژوهش، منطقه مورد مطالعه تشريح گرديد و سپس با استفاده از شاخص هاي استخراج شده، مدل برآورد رطوبت خاک به دست آمد. نتايج نشان داد بين مقادير رطوبت خاک سطحي با شاخص هاي NDVI،  LST و NDMI همبستگي مناسبي (66%) وجود دارد. نتايج صحت سنجي مدل برآورد رطوبت خاک نيز نشان داد که اين مدل با ميانگين خطاي کمتر از 0.018، قادر به پيش بيني رطوبت خاک سطحي است، اين مقدار خطاي اندک، نشان دهنده دقت زياد مدل پيشنهادي براي برآورد رطوبت خاک سطحي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1002
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی