5 SID.ir | اثر 6 هفته تمرين مقاومتي بر ترکيب بدن، لپتين سرم و قدرت عضلاني در مردان غير ورزشکار

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثر 6 هفته تمرين مقاومتي بر ترکيب بدن، لپتين سرم و قدرت عضلاني در مردان غير ورزشکار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 
چکیده: 

اهداف: لپتين پلي پپتيدي است که با تغييرات وزن بدن و مصرف انرژي مرتبط است و تحت تاثير تمرينات ورزشي قرار مي گيرد. هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثير 6 هفته تمرينات مقاومتي بر ترکيب بدن، لپتين سرم و قدرت عضلاني در مردان غيرورزشکار بود.
مواد و روش ها: در اين کارآزمايي نيمه تجربي، 22 مرد غيرورزشکار ساکن در خوابگاه دانشگاه زنجان که در سال تحصيلي 91-1390 مشغول به تحصيل بودند با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفي به دو گروه تمرين (12 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسيم شدند. افراد گروه تمرين به مدت 6 هفته و هر هفته 3 جلسه، برنامه تمرينات مقاومتي را براساس پروتکل کرامر و راتانس اجرا نمودند. در حالت پايه و پس آزمون، قدرت عضلاني، ترکيب بدن و لپتين سرم آزمودني ها مورد سنجش قرار گرفت. براي اندازه گيري لپتين از روش الايزا استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزار
SPSS 16 و با آزمون هاي T وابسته و T مستقل انجام گرفت.
يافته ها: پس از 6 هفته تمرين قدرتي، تغييرات ميزان لپتين سرمي و ترکيب بدن (درصد چربي و توده بدون چربي) بين دو گروه از نظر آماري معني دار نبود (
p>0.05). ولي در گروه تمرين، قدرت بالاتنه و پايين تنه نسبت به پيش آزمون و قدرت پايين تنه در مقايسه با گروه کنترل افزايش معني داري يافت (p<0.05).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد عدم تغيير ميزان لپيتن سرمي پس از يک دوره تمرينات مقاومتي به خاطر عدم تغيير در درصد چربي بدن و کافي نبودن تمرين است، اما اين تمرينات باعث افزايش قدرت عضلاني مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 295
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی