برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  21 , شماره  2 ; از صفحه 91 تا صفحه 96 .
 
عنوان مقاله: 

تعديل اثرات مايع رويي حاصل از سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان بر عملکرد نوتروفيل ها توسط 17- بتا استراديول

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 

اهداف: سلول هاي مزانشيمي مشتق شده از مغز استخوان به دليل خاصيت تنظيم کنندگي سيستم ايمني، داراي پتانسيل درماني هستند. استروژن نيز نوعي تنظيم کننده سيستم ايمني است. هدف مطالعه حاضر، بررسي تاثير مايع رويي حاصل از سلول هاي مزانشيمي رت نر مجاورشده با استروژن، بر عملکرد و ميزان زنده ماني نوتروفيل بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، سلول هاي مزانشيمي جداشده از مغز استخوان فمور و تيبياي موش صحرايي نر 6-8 هفته اي در محيط کشت اختصاصي کشت داده شد. پس از بلوغ، مايع رويي حاصل از سلول هاي مزانشيمي با استروژن 10 و 20 نانومولار به مدت 72 ساعت و در
37oC تيمار شد. سپس سلول هاي مزانشيمي با نوتروفيل خون محيطي مجاور شد و عملکرد نوتروفيل با آزمون فاگوسيتوز مخمر و انفجار تنفسي (احياي نيتروبلوتترازوليوم) مورد سنجش قرار گرفت. ميزان زنده ماني نوتروفيل با استفاده از رنگ آميزي فلورسنت اکريدين- اورنج محاسبه شد. داده ها با نرم افزار SPSS 18 و آزمون هاي T مستقل، آناليز واريانس يک طرفه و توکي آناليز شدند.
يافته ها: ميزان انفجار تنفسي در گروه هاي تيمارشده با دوز 10 نانومولار و 20 نانومولار استروژن نسبت به گروه کنترل اختلاف معني داري داشت. درصد فاگوسيتوز بعد از تيمار با دوزهاي 20 انومولار و 20 نانومولار، نسبت به گروه کنترل داراي افزايش معني دار بود. بين درصد فاگوسيتوز دوزهاي 20 نانومولار و 10 نانومولار نيز اختلاف معني داري وجود داشت (
p<0.05). ميزان آپوپتوز در گروه 10 نانومولار و 20 نانومولار نسبت به گروه کنترل اختلاف معني داري داشت.
نتيجه گيري: مايع رويي سلول هاي مزانشيمي مجاورشده با استروژن قابليت فاگوسيتوز و انفجار تنفسي نوتروفيل ها را افزايش مي دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی