برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 85 تا صفحه 94 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي استرس گرمايي بر مبناي شاخص WBGT و ارتباط آن با پارامترهاي فيزيولوژيکي در مشاغل روباز شهرستان شبستر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکى، تهران
 
چکیده: 

مقدمه: کارگران شاغل در محيط هاي روبازعلاوه برگرماي ناشي از فرايند کاري، در معرض گرماي ناشي ازشرايط جوي منطقه و تابش هاي خورشيدي مي باشند که اين امر با گرم شدن کره زمين حادتر شده است. از اينرو هدف از انجام اين مطالعه اندازه گيري و ارزيابي شاخص دماي ترگويسان به منظور ارزيابي استرس هاي حرارتي و نيز سنجش پاسخ هاي فيزيولوژيکي کارگران مشاغل روباز و تاکيد بر لزوم توجه مضاعف به اين گروه هاي شغلي مي باشد.
روش کار: اين مطالعه به صورت توصيفي تحليلي درمرداد ماه سال 1393 انجام شد. اندازه گيري شاخص دماي تر گويسان يا
WBGT در ساعات مختلف بر اساس استاندارد ISO7243 انجام شد و نيز پاسخ هاي فيزيولوژيکي 53 نفرکارگر شامل ضربان قلب، فشارخون، دماي دهاني، دماي پوستي در 9 گروه شغلي شامل کارگران شهرداري و بتن سازي، باربران، کارگران راه سازي و ساختماني و سنگ بري، کشاورزان، مامورين راهنمايي رانندگي و دستفروشان که در محيط روباز مشغول به فعاليت بودند، مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين شاخص
WBGT براي تمام مشاغل روباز اندازه گيري شده به جزکارگران شهرداري، دست فروشان، مامورين راهنمايي رانندگي و کارگران سنگ بري، بيشتر از مقدار حد مجاز بود. بيشترين ميزان ميانگين WBGT مربوط به شغل راه سازي و کمترين ميزان آن مربوط به کارگران شهرداري (به ترتيب 27 و 26 درجه سانتي گراد) مي باشد. آزمون همبستگي نشان داد بين شاخص WBGT و پارامترهاي فيزيولوژيک ارتباط مستقيم و مثبت معنادار وجود دارد و بيشترين ضريب همبستگي مربوط به ضربان قلب مي باشد (r=0.492).
نتيجه گيري: کارگران کارگاه بتن سازي، راه سازي، باربري، ساختماني و کشاورزي در تمامي ساعات روز در معرض بيشترين ميزان مواجهه بر اساس شاخص
WBGT بودند و کارگران شهرداري نيز کمترين ميزان مواجهه را داشتند. از طرفي استرس حرارتي با استرين هاي مورد مطالعه همبستگي معني داري داشت. بنابراين انجام مطالعات بيشتر و ايجاد تدابيري براي مراقبت از اين کارگران امري ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 279 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی