3 SID.ir | پيش بيني شاخص هاي پايش عملکرد ايمني بعد از پياده سازي سيستم هاي مديريت يکپارچه (IMS) در نيروگاه سيکل ترکيبي يزد

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني شاخص هاي پايش عملکرد ايمني بعد از پياده سازي سيستم هاي مديريت يکپارچه (IMS) در نيروگاه سيکل ترکيبي يزد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکى، زاهدان
 
چکیده: 

مقدمه: همه ساله در جهان ده ها ميليون کارگر قرباني حوادثي مي شوند که منجر به کشته شدن يا از کارافتادگي تعداد کثيري از آن ها مي گردد. اين مطالعه با هدف پيش بيني شاخص هاي پايش عملکردي حادثه بعد از پياده سازي سيستم هاي مديريت يکپارچه در جهت کاهش آمار حوادث، پايش ايمني و در اولويت قرار دادن برنامه هاي ايمني در سياست هاي سازمان انجام گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي-تحليلي با استفاده از پيش بيني شاخص هاي عملکرد ايمني در دو مرحله در يک نيروگاه سيکل ترکيبي بر روي 254 حادثه در سال قبل از پياده سازي (سال 1383) و سال هاي بعد از پياده سازي (دوره 7 ساله) سيستم هاي مديريت يکپارچه انجام گرفت. اطلاعات از طريق چک ليست و مصاحبه با حادثه ديدگان جمع آوري شد و پس از محاسبه داده هاي توصيفي از آزمون هاي کلموگروف-اسميرنوف، کاي اسکوار و رگرسيون
Cubic براي آناليز داده ها در نرم افزار spss با سطح معني داري 0.05 استفاده گرديد.
يافته ها: از مجموع 1131 کارگر در طي يک دوره 7 ساله، 254 حادثه شغلي ثبت شده بود. بيشترين مقدار شاخص ضريب تکرار در سال 1383 (
32.65) و ضريب شدت حادثه در سال 1387 (209) و کمترين مقدار در سال 1390 (به ترتيب 9.75 و 29.26) بود. نمودارهاي رگرسيوني، بين مقدار مشاهده شده در اثر تجزيه و تحليل روند و مقدار تخمين زده شده، نشان داد که ضرايب کليه شاخص ها به جز ضريب b1 شاخص ASR معنادار (P<0.05) و در حد انتظار بوده و نشان دهنده بهبود عملکرد ايمني و سيستم هاي مديريت يکپارچه مي باشد.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که استفاده از رگرسيون
Cubic مي تواند به عنوان ابزار مناسبي جهت بررسي روند شاخص ها و پيش بيني آن ها جهت برنامه ريزي و پايش عملکرد واحد ايمني مورد استفاده قرار گيرد تا تصميم گيري در خصوص تعيين اولويت برنامه هاي ايمني سازمان ها تسهيل شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 180
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی