برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط سبک فرزند پروري زنان شاغل در مراکز درماني با اضطراب، گوشه گيري و پرخاشگري کودکان پيش دبستاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: خانواده بعنوان اولين و پايدارترين نهادي است که به عنوان سازنده زيربناي رفتار و شخصيت کودک است. با توجه به نقش مهم شيوه فرزندپروري و تاثير شغل والدين در به کار بستن روشهاي تربيتي، بحث پيرامون اشتغال زنان مساله اي بسيار مهم مي باشد. در حرف مربوط به مراکز درماني به علت ويژگي هاي خاص شغلي شامل شيفت هاي کاري متغير و درگردش، زياد بودن ساعات کاري، بروز تعارض کار-خانواده به هر دو شکل آن پديده اي نادر نمي باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط سبک فرزند پروري زنان شاغل در مراکز درماني با اضطراب، گوشه گيري و پرخاشگري کودکان پيش دبستاني انجام گرفته است.
روش: اين مطالعه پژوهشي توصيفي- همبستگي مي باشد. جامعه تحقيق حاضر از زنان شاغل در مراکز درماني شهر اصفهان و داراي کودک پيش دبستاني تشکيل مي دهند. از بين مراکز درماني شهر اصفهان، 5 مرکز به طور تصادفي انتخاب شدند. 70 نفر از زنان شاغل در مراکز درماني مذکور که داراي فرزند گروه سني 3-6 سال بودند، به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه سه قسمتي مشخصات دموگرافيک، فرزند پروري بامريند (1973) و پرسشنامه مشکلات رفتاري کودکان پيش دبستاني بود. روايي و پايايي ابزار گردآوري داده ها، در مطالعات مختلف به اثبات رسيده است. داده ها به کمک آزمونهاي آماري t-test و همبستگي پيرسون از طريق نرم افزارSPSS16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني مادران، 32 سال بوده که بيش از نيمي از آنها به عنوان پرستار و با سطح تحصيلات کارشناسي (66%) در مراکز درماني شاغل بودند.
63.3% از کودکان را پسران و 36.7% را دختران تشکيل دادند. همچنين ميانگين سني فرزندان، 4 سال بود. طبق نتايج اين مطالعه، روش فرزندپروري اقتدارمنطقي والدين با اضطراب، گوشه گيري و پرخاشگري کودکان پيش دبستاني به طور معکوس ارتباط معنادار داشته و شيوه فرزند پروري استبدادي با اضطراب، گوشه گيري و پرخاشگري کودکان پيش دبستاني به طور مستقيم ارتباط معنادار دارد (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نقش مهم مادران در رشد جنبه رواني و عاطفي کودکان و همچنين ويژگي هاي خاص اشتغال در سيستم بهداشتي درماني، برگزاري کلاس ها و دوره هاي آموزش شيوه فرزند پروري و ارائه الگوهاي صحيح در دوره هاي کوتاه مدت به مادران شاغل در مراکز درماني پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 902 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی