برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1394 , دوره  14 , شماره  5 ; از صفحه 566 تا صفحه 576 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط اضطراب آشکار و پنهان با کيفيت زندگي کاري در پرستاران بيمارستان هاي آموزشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت
 
چکیده: 

اضطراب يکي از مسايل بحراني زندگي کاري در سيستم بهداشتي، درمانى است و موجب افزايش مشکلات سلامتي، کاهش کيفيت زندگي کاري و کيفيت کار مي شود. اين مطالعه براي بررسي ارتباط اضطراب آشکار و پنهان با کيفيت زندگي کاري در پرستاران بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1393 انجام شد.
روش پژوهش: اين پژوهش توصيفي - تحليلي، از نوع مقطعي، روي 654 پرستار انجام شد. گردآوري داده ها با پرسشنامه اشپيل برگر و کيفيت زندگي کاري استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و تحليلي شامل آزمون شاپيرو ويلک، من ويتني، کروسکال واليس و ضريب همبستگي اسپيرمن در نرم افزار
SPSS18 انجام شد.
يافته ها: ميانگين اضطراب آشکار (
45.19±9.96) بيشتر از اضطراب پنهان (42.83±9.6) و در محدوده متوسط بود. سطح کيفيت زندگي کاري نيز (84.24±14.94) بود. بين کيفيت زندگي با اضطراب آشکار (r=-0.43) و اضطراب پنهان (r=-0.44) همبستگي وجود داشت (P>0.001). ارتباط معناداري بين اضطراب آشکار با شغل دوم، تعداد فرزند و اضطراب پنهان با جنسيت، وضعيت تاهل، شغل دوم و کيفيت زندگي کاري با وضعيت استخدامي، شغل دوم، وسيله نقليه وجود داشت (P>0.05).
کاهش ميزان اضطراب آشکار و پنهان با افزايش کيفيت زندگي کاري همراه است. لذا، بايستي يکي از اولويت هاي اصلي مديران بيمارستان اتخاذ راهکارهاي مناسب، جهت کاهش اضطراب در محيط کار و ارتقا کيفيت زندگي کاري باشد تا شرايط لازم جهت بهبود کيفيت ارائه خدمات پرستاري فراهم گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 455
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی