برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير جريان هوا و پاشويه بر کاهش تب بيماران بخش مراقبتهاي ويژه در يک طراحي فاکتوريل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی پرستاری مراقبتهای ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بروز تب در بخش مراقبت ويژه 50-25 درصد گزارش شده. پايين آوردن کنترل شده دماي بدن در کاهش مرگ و مير بيماران موثر است. کاهش دماي بدن هميشه خالي از خطر نيست بنابراين تحقيق براي شناسايي روشي ايمن ضروري مي باشد.
روش: اين پژوهش يک کارآزمايي باليني تصادفي به روش طراحي فاکتوريل است. جامعه آماري شامل بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي قزوين بود. 72 نمونه به روش نمونه گيري آسان انتخاب و با تخصيص تصادفي به چهار گروه شاهد، پاشويه، جريان هوا و ترکيبي تقسيم شدند. نتايج مداخلات در چک ليست پژوهشگر ساخته ثبت شد. داده ها با استفاده از آناليز واريانس براي اندازه گيري تکراري همراه عامل بين گروهي و تحليل بقا به روش کاپلان ماير تجزيه و تحليل شدند و اثر تعاملي دو روش پاشويه و جريان هوا با استفاده از آزمون آناليز واريانس دو طرفه سنجيده شد. سطح معناداري آماري
0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين دماي بدن در گروه شاهد پس از چهار ساعت مداخله 38.52±0.17 درجه سانتي گراد، در گروه پاشويه ميانگين 37.83±0.11، در گروه جريان هوا ميانگين 37.50±0.46 درگروه ترکيبي ميانگين 36.82±0.11 بود (P<0.001) بر اساس نتايج آزمون آناليز واريانس دو طرفه هر يک از عوامل جريان هوا و پاشويه به تنهايي موثرتر از روش دارويي بودند و بين دو روش فوق اثر تعاملي معناداري مشاهده نگرديد (P=0.7).
نتيجه گيري: روش ترکيبي دماي بدن بيماران را با سرعت بيشتر و نوسان کمتر کاهش داد. در نتيجه زمان رسيدن به دماي مطلوب در بيماراني که تحت درمان با روش ترکيبي بودند قابل پيش بيني تر از ساير روشها بود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ضیغمی، ر.، و حقی، م.، و بیژنی، ب.، و علیپور، م.، و کبودی، ب.، و حقی، م. (1394). مقایسه تاثیر جریان هوا و پاشویه بر کاهش تب بیماران بخش مراقبتهای ویژه در یک طراحی فاکتوریل. پژوهش پرستاری, 10(3 (پیاپی 38)), 100-107. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246610Vancouver : کپی

ضیغمی رضا، حقی مرجان، بیژنی بهزاد، علیپور محمود، کبودی بیژن، حقی مریم. مقایسه تاثیر جریان هوا و پاشویه بر کاهش تب بیماران بخش مراقبتهای ویژه در یک طراحی فاکتوریل. پژوهش پرستاری. 1394 [cited 2021July30];10(3 (پیاپی 38)):100-107. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246610IEEE : کپی

ضیغمی، ر.، حقی، م.، بیژنی، ب.، علیپور، م.، کبودی، ب.، حقی، م.، 1394. مقایسه تاثیر جریان هوا و پاشویه بر کاهش تب بیماران بخش مراقبتهای ویژه در یک طراحی فاکتوریل. پژوهش پرستاری, [online] 10(3 (پیاپی 38)), pp.100-107. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246610. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1548 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی