برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان آگاهي دانشجويان باليني از حقوق بيمار در دانشگاه علوم پزشکي جهرم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: حقوق بيمار رعايت نيازهاي جسمي، رواني، معنوي و اجتماعي مشروع و معقول است که به صورت استانداردها و قوانين و مقررات درماني تبلور يافته و تيم درمان مسوول و موظف به اجرا و رعايت آن مي باشد.
روش: اين مطالعه از نوع توصيفي- تحليلي بود. نمونه گيري به صورت سرشماري در 300 نفر از دانشجويان باليني دانشگاه علوم پزشکي جهرم طي بهار سال 1392 انجام شد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه دو بخشي با مشخصات دموگرافيک و 29 سوال در حيطه حقوق بيمار بود. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري
SPSS نسخه 16 و آماره هاي توصيفي (شامل: درصد، ميانگين و انحراف معيار) و آزمون هاي تحليلي (شامل: آزمون تي، آناليز واريانس و ضريب همبستگي اسپيرمن) استفاده شد.
يافته ها: از مجموع تعداد کل نمونه هاي مورد مطالعه (300 نفر)، 195 نفر (65 درصد) زن بودند. ميانگين نمره آگاهي دانشجويان
14.48±3.82 بود. همچنين بيشترين ميانگين نمره حيطه، در حيطه رضايت آگاهانه و کمترين، در حيطه آزادي فردي بوده است. اختلاف آماري نمره دانشجويان از حيث جنسيت، رشته تحصيلي و مدرک معني داري بود(p value<0.05) .
نتيجه گيري: ميزان آگاهي کل و حيطه هاي مختلف دانشجويان باليني از حقوق بيمار، در سطح متوسط قرار داشت. ميزان آگاهي دانشجويان باليني پزشکي، نسبت به ساير دانشجويان بيشتر بود. نهادينه کردن اصول اخلاقي در بين دانشجويان و آگاه نمودن آنها براي زندگي حرفه اي، بخش مهمي از مسوليت دانشگاه ها است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی