برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 115 تا صفحه 122 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط هوش معنوي با فرسودگي شغلي و برخي متغيرهاي جمعيت شناختي در کارکنان ناجا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه معنويت در سازمان، قاعده نوپايي است که مي تواند نيروي قدرتمند و ژرف را براي زندگي افراد به ارمغان آورد. اين نيروي قدرتمند زماني حاصل خواهد شد که زندگي کاري با زندگي معنوي کارکنان پيوند بخورد. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان هوش معنوي و ارتباط آن با ابعاد فرسودگي شغلي و متغيرهاي جمعيت شناختي انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي- همبستگي بر روي 350 نفر از کارکنان ناجا استان سيستان و بلوچستان انجام شد. انتخاب افراد به روش نمونه گيري در دسترس انجام گرديد. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه هوش معنوي و پرسشنامه فرسودگي شغلي مازلاش با سه حيطه اصلي (خستگي هيجاني، مسخ شخصيت، احساس کفايت شخصي) استفاده شد. داده ها با نرم افزار
SPSS17 از جهت آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار هوش معنوي 14.42±129.30 بود. ميان هوش معنوي تنها با دو بعد خستگي هيجاني و مسخ شخصيت ارتباط معني دار آماري وجود داشت (P=0.022)؛ اما اين ارتباط با بعد احساس کفايت شخصي ديده نشد. از بين ويژگي هاي جمعيت شناختي نيز تنها بين تاهل، سن و رضايت شغلي با هوش معنوي ارتباط معني دار آماري وجود داشت (P<0.05)؛ ولي بين سابقه خدمت، تحصيلات، رضايت از درآمدي با هوش معنوي رابطه معني داري به دست نيامد (P>0.05).
نتيجه گيري: برخورداري از هوش معنوي بالا مي تواند بهبود فرسودگي شغلي را به دنبال داشته باشد؛ بنابراين توجه بيشتر مديران و مسوولان مربوطه به آموزش و بهبود اين مقوله در کارکنان پيشنهاد مي شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی