برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه فرسودگي پرستاران با برخي شرايط حرفه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: فرسودگي بر سلامت پرستاران و همچنين رضايت و ايمني بيماران اثرات منفي دارد. اين مطالعه براي تعيين ارتباط فرسودگي با برخي ويژگي هاي حرفه اي پرستاران شاغل در مراکز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشکي گلستان انجام شد.
روش بررسي: دراين مطالعه توصيفي و تحليلي تعداد 206 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشي- درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گلستان به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. پرسشنامه هاي اطلاعات دموگرافيک و پرسشنامه فرسودگي کپنهاگ به عنوان ابزار گردآوري داده ها استفاده شدند. داده ها با آزمون هاي آماري توصيفي و رگرسيون لجستيک مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار سن پرستاران
34.66±7.38 بود و کارکنان زن 68 درصد از نمونه را تشکيل مي دادند. به طور کلي 34 درصد از پرستاران داراي فرسودگي بودند و ميزان فرسودگي فردي، کاري و مرتبط با مراقبت از بيماران در پرستاران به ترتيب 33.5، 41.3 و 22.3 درصد بود. سن، سابقه کار و استخدام رسمي در برابر ساير انواع استخدام (پيماني، قراردادي و طرحي) از عوامل خطر افزايش فرسودگي فردي، کاري و مرتبط با مراقبت بودند. داشتن سمت سوپروايزر در مقابل ساير جايگاه هاي پرستاري، اشتغال در بخش روانپزشکي در برابر اشتغال در ساير بخش هاي بيمارستان و داشتن کار خصوصي در برابر اشتغال صرف در بيمارستان، سبب افزايش فرسودگي فردي مي شدند.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر، با افزايش سن و سابقه کاري بايد توجه به مقوله فرسودگي نيز بيشتر شود و همچنين ميزان فرسودگي در برخي بخش هاي بيمارستاني و جايگاه هاي شغلي نياز به برنامه ريزي منحصر به فرد دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی