برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي آميخته بازاريابي پوشاک ورزشي خارجي از ديدگاه مشتريان (مطالعه موردي آديداس)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: با ورود انواع کالاهاي خارجي و مخصوصا پوشاک ورزشي به کشور شاهديم که عرصه بر ساخت و توليد کالاهاي داخلي تنگ شده است و اين موضوع زنگ خطري براي استقلال اقتصادي و حمايت ازتوليدات داخلي است. در واقع با وجود انواع کالاهاي خارجي صدماتي بزرگ به اقتصاد کشور وارد مي شود که يک چالش بزرگ براي توليدات داخلي است. هدف اين پژوهش تعيين و اولويت بندي تاثير عناصر آميخته بازاريابي درخريد پوشاک ورزشي خارجي آديداس است.
روش شناسي: روش انجام تحقيق از نوع توصيفي-پيمايشي است. جامعه آماري خريداران پوشاک ورزشي آديداس در تهران هستند. به منظور نمونه گيري از روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي استفاده شد. براي بدست آوردن حجم نمونه از فرمول حجم نمونه نامشخص کوکران استفاده شد. ابزار جمع آوري داده ها در اين پرسش نامه محقق ساخته است که پايايي آن از سوي آزمون آلفاي کرونباخ براي عناصر محصول، قيمت، ترويج و توزيع مورد تاييد قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون هاي کالموگروف اسميرنوف، آزمون دوجمله اي و آزمون تحليل واريانس فريدمن درسطح معناداري
p<0.05 بهره گرفته شد.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد تمام عناصر آميخته بازاريابي ازديدگاه مشتريان درخريد پوشاک ورزشي آديداس اهميت دارند. همچنين اولويت بندي تاثير عناصر آميخته بازاريابي درخريد پوشاک ورزشي خارجي آديداس از ديدگاه مشتريان به ترتيب شامل: 1- محصول 2- قيمت 3- توزيع 4- ترويج است
.
بحث و نتيجه گيري: اولويت و اهميت عناصر آميخته بازاريابي برتصميم خريد متفاوت است. بدين جهت عرضه کنندگان پوشاک ورزشي بايد ازاين اولويت ها آگاهي داشته و در مواقع ضروري برآن ها تاکيد نمايند تا مشتريان خود را ازدست ندهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 421 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی