برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي عوامل موثر بر استفاده از روش هاي فعال تدريس از سوي دبيران تربيت بدني استان ايلام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: مطالعه ارتباط عوامل موثر بر بکارگيري روش هاي فعال تدريس به دليل يادگيري اثربخش آن اهميت زيادي دارد. از اين روي، تحقيق حاضر با هدف بررسي ارتباط بين برخي از ويژگي هاي فردي دبيران تربيت بدني استان ايلام با ميزان استفاده از روش هاي فعال تدريس انجام شد.
روش شناسي: تحقيق از لحاظ هدف، کاربردي و از نوع توصيفي – پيمايشي است که به شکل ميداني انجام شد. جامعه آماري، شامل کليه دبيران تربيت بدني (220نفر) استان ايلام است، که طبق جدول مورگان تعداد 140 نفر (66 زن، 74 مرد) به صورت تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با 53 سوال است که روايي آن به تائيد صاحب نظران رسيد. پايايي آن نيز با ضريب آلفاي کرونباخ بدست آمد. پس از تاييد نرمال بودن داده ها (کولموگروف اسميرنف)، از آمار توصيفي(جداول و نمودارها) و استنباطي (تي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون) براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد
.
يافته ها: بين برگزاري دوره هاي ضمن خدمت و همچنين مدرک تحصيلي دبيران با ميزان به کارگيري روش هاي فعال تدريس رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. اما بين سابقه تدريس و ميزان به کارگيري اين روش ها رابطه منفي و معني داري وجود دارد. همچنين تفاوت معني داري در ميزان به کارگيري روش هاي فعال تدريس زنان و مردان مشاهده نشد
.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به ارتباط بين ويژگي هاي فردي دبيران با ميزان استفاده از روش هاي فعال تدريس مي توان گفت: توجه جدي به موارد ياد شده در افزايش به کار گيري اين روش ها ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قره خانی، ح.، و سلیمانی، م.، و سلیمانی، ع. (1394). شناسایی عوامل موثر بر استفاده از روش های فعال تدریس از سوی دبیران تربیت بدنی استان ایلام. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش), 11(22), 169-176. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246004Vancouver : کپی

قره خانی حسن، سلیمانی مجید، سلیمانی عباس. شناسایی عوامل موثر بر استفاده از روش های فعال تدریس از سوی دبیران تربیت بدنی استان ایلام. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش). 1394 [cited 2021July30];11(22):169-176. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246004IEEE : کپی

قره خانی، ح.، سلیمانی، م.، سلیمانی، ع.، 1394. شناسایی عوامل موثر بر استفاده از روش های فعال تدریس از سوی دبیران تربیت بدنی استان ایلام. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش), [online] 11(22), pp.169-176. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246004. 

 
بازدید یکساله 425 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی