برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 57 تا صفحه 63 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير برنامه آموزش خودمراقبتي مبتني بر الگوي اورم بر اميد بيماران مبتلا به اسکلروز متعدد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بيماري اسکلروز متعدد (Ms) به عنوان يکي از علل مهم ناتواني در دنيا، مي تواند نوعي احساس نااميدي در فرد به وجود آورد. لذا به کارگيري روش هاي خودمراقبتي براي اين بيماران حايز اهميت است. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير برنامه آموزش خودمراقبتي مبتني بر الگوي اورم بر اميد بيماران مبتلا به اسکلروز متعدد انجام شد.
مواد و روش ها: در مطالعه کارآزمايي باليني حاضر، 88 بيمار مبتلا به اسکلروز متعدد عضو انجمن Ms شهر زاهدان در سال 94-1393، به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه 44 نفره مداخله و کنترل قرار گرفتند.9 جلسه برنامه آموزشي بر اساس نيازهاي بيماران و مبتني بر الگوي اورم طراحي و اجرا گرديد و با استفاده از چک ليست خودگزارش دهي، ميزان به کارگيري برنامه ها توسط بيماران مورد ارزيابي قرار گرفت. قبل و 3 ماه پس از اجراي مداخله، اميد بيماران با استفاده از پرسشنامه «سنجش اميد اسنايدر» اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تي مستقل، تي زوج و کاي اسکوئر تحت نرم افزارآماري 16 SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين نمره کل اميد و ابعاد تفکر عاملي و تفکر راهبردي، قبل و بعد از مداخله بين دو گروه اختلاف آماري معني داري را نشان نداد؛ اما ميانگين تغييرات نمره کل اميد و ابعاد تفکر عاملي و تفکر راهبردي در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل پس از اجراي برنامه آموزشي به طور معني داري افزايش يافته بود (p<0.001)
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، اجراي برنامه آموزشي خودمراقبتي اورم مي تواند اميد بيماران مبتلا به اسکلروز متعدد را افزايش دهد. با توجه به محدوديت هاي مطالعه حاضر، اجراي تحقيقات بيشتري در اين خصوص پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی