برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط کارآمدي مربيگري با لذت و تعهد ورزشي واليباليست ها (مطالعه موردي: استان سمنان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، دامغان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: کارآمدي مربي نشان مي دهد که چقدر يک مربي توانايي اثرگذاري بر عملکرد و يادگيري ورزشکارانش را دارد. بنابراين، مربيان اثربخش کساني هستند که با رفتارشان نتايج مثبتي را در ورزشکاران ايجاد مي کنند. هدف از اين پژوهش، بررسي ارتباط کارآمدي مربيگري با لذت و تعهد ورزشي واليباليست هاي استان سمنان است.
روش شناسي: روش تحقيق حاضر، توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري تحقيق 858 نفر واليباليست (زن و مرد) استان سمنان در رده سني 16 سال و بالاتر هستند که 250 نفر از آنان به روش تصادفي- خوشه اي انتخاب شدند
.
براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي، پرسشنامه کارآمدي مربيگري فلتز و همکاران (1999) و پرسشنامه تعهد ورزشي و لذت از ورزش اسکانلان و همکاران (1993) استفاده گرديد. پرسشنامه هاي مذکور پس از تعيين روايي و پايايي در بين نمونه آماري توزيع شدند. در يک مطالعه مقدماتي روي 40 نفر از اعضاي نمونه، پايايي ابزار با استفاده از آلفاي کرونباخ
a=0.96 براي پرسشنامه کارآمدي مربيگري و a=0.70 براي پرسشنامه تعهد ورزشي a=0.71 براي پرسشنامه لذت از ورزش بدست آمد. بررسي کشيدگي و چولگي متغيرهاي تحقيق نشان مي دهد که توزيع متغيرهاي تحقيق، نرمال است بنابراين به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آمار پارامتريک به همراه ارائه مدل از حيطه معادلات ساختاري (SEM) و شاخص هاي برازش مدل استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد که ارتباط مثبت و معناداري بين مولفه هاي کارآمدي مربيگري با لذت و تعهد ورزشي وجود دارد. نتايج تحليل معادلات ساختاري، نشان مي دهد که مولفه هاي کارآمدي مربيگري به صورت مستقيم و غير مستقيم و از طريق کارآمدي شخصيت سازي و لذت از ورزش بر تعهد ورزشي اثر گذارند و متغير لذت از ورزش بيشترين تاثير (
b=0.38) را بر تعهد ورزشي دارد.
بحث و نتيجه گيري: نتايج تحقيق نشان مي دهد که ادراک ورزشکاران از کارآمدي مربيان بر لذت و تعهد ورزشي آنان اثرگذار است؛ از بين ابعاد کارآمدي مربيگري، کارآمدي شخصيت سازي بيشترين تاثير مستقيم را روي لذت از ورزش داشته است. نتايج اين تحقيق بر اهميت توجه به ادراک ورزشکاران تاکيد مي کند. همچنين مدل بدست آمده، برازش قابل قبولي را با داده هاي تحقيق نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 131 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی