برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه مولفه هاي مسووليت پذيري اجتماعي شرکت هاي ورزشي از ديدگاه دانشجويان تربيت بدني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: مسووليت پذيري اجتماعي به تعهدات يک شرکت جهت سود رساني به جامعه گفته مي شود. بنابراين، پژوهش حاضر با هدف شناسايي و مقايسه مولفه هاي مسووليت پذيري اجتماعي شرکت هاي ورزشي از ديدگاه دانشجويان تربيت بدني انجام شد.
روش شناسي: جامعه آماري اين تحقيق را دانشجويان دانشکده هاي تربيت بدني دولتي سراسر کشور تشکيل مي دهند که 353 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند در دسترس و بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استفاده شده به وسيله اسميت و همکاران (2001) است؛ که بطور متناوب در تحقيقات خارج از کشور مورد استفاده قرار مي گيرد و نتايج آزمون تحليل عاملي تاييدي براي سوالات پرسشنامه
77.51 محاسبه گرديد. هم چنين پايايي دروني سوال ها از طريق آلفاي کرونباخ (a=0.82) مورد تاييد قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل داده ها، آزمون هاي آماري آناليز واريانس مکرر و تي مستقل با نرم افزار SPSS20 به کار گرفته شدند.
يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که مسووليت قانوني با ميانگين
27.68±5.97 به عنوان مهم ترين مسووليت شناخته شد، و پس از آن به ترتيب مسووليت هاي اخلاقي، اقتصادي و بشردوستانه در رده هاي بعدي قرار گرفتند. هم چنين نتايج نشان مي دهند که از نظر متغيرهاي جنسيت و سطح تحصيلات دانشجويان هيچ تفاوت معناداري بين ميانگين چهار مولفه مسووليت پذيري اجتماعي شرکت هاي ورزشي وجود ندارد.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به يافته ها مي توان چنين نتيجه مي گيرد که دانشجويان ايراني از بين چهار مولفه هرم کارول، مسووليت قانوني و سپس مسووليت اخلاقي را مهم ترين مسووليت شرکت هاي ورزشي مي دانند، بنابراين مي توان اين پيش فرض را پذيرفت که مسووليت پذيري شرکت ها در سايه پذيرش قانون و اجراي قانون معني و مفهوم خود را پيدا مي نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 136
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی