برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 44 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي اثر پرتاب بر حس حرکت مفصل شانه غالب و غيرغالب ورزشکاران پرتابي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)، بخش توانبخشی، خیابان وحید دستگردی (ظفرسابق)، پلاک 193
 
چکیده: 

هدف: از آنجايي که حس حرکت مفصل از وضعيت کپسول و دامنه حرکتي مفصل گلنوهومرال تاثيرپذير است و شل بودن قابل ملاحظه کپسول و دامنه حرکتي تغييريافته شانه پرتابي در ثبات دايناميک و عملکردي آنها تعيين کننده است، هدف تحقيق حاضر مقايسه اثر پرتاب بر حس حرکت مفصل شانه غالب و غيرغالب زنان بازيکن واليباليست، بولينگ کار و غيرورزشکار قبل از آسيب بود.
روش بررسي: در اين تحقيق مقطعي تحليلي، 45 زن در دو گروه هدف واليباليست و بولينگ کار و يک گروه کنترل غيرورزشکار، در سنين 20 تا 30 سال تهران شرکت کردند و حس حرکت مفصل شانه آنان با دستگاه حرکت مداوم غيرفعال ارزيابي شد. براي وصف اطلاعات از آمار توصيفي نظير ميانگين و انحراف استاندارد و براي ارزيابي تکرارپذيري، ضريب همبستگي بکار برده شد. آزمون کلموگروف اسميرنوف و آزمون لون، به ترتيب، براي بررسي نرمال بودن داده ها و همسان بودن واريانس گروه ها، آزمون خي دو براي مقايسه حس حرکت شانه سمت غالب و غيرغالب و نيز براي مقايسه در بين گروه هاي بازيکنان واليبال، بولينگ و گروه کنترل غيرورزشکار (سطح معني داري
p£0.05) بکار گرفته شد.
يافته ها: تفاوت خطاي حس حرکت بين شانه غالب و غيرغالب در هر سه گروه، معني دار نبود (
p=0.33)؛ همچنين در مقايسه بين گروهي نيز خطاي حس حرکت هر گروه نسبت به شانه همتاي گروه ديگر تفاوت معني داري نداشت (غيرورزشکار و واليباليست p=0.21، غيرورزشکار و بولينگ کار p=0.19، واليباليست و بولينگ کار p=0.63).
نتيجه گيري: شلي کپسول و دامنه حرکتي تغييريافته شانه غالب احتمالا با ايجاد ميکروترما، اثر منفي روي حس حرکت دارد. اما از طرف ديگر، حرکات چرخشي مکرر شانه غالب منجر به يادگيري ادراکي شده و بدين ترتيب احتمالا باعث اثر مثبت افزايش دقت پردازش سيگنال و تقويت حس حرکت مي گردد، که ميتواند اثر منفي شلي کپسول و تغيير دامنه حرکتي بر حس حرکت را خنثي کند. احتمالا، حرکات چرخشي مکرر در توانبخشي نيز ميتواند از طريق ايجاد تطابقات عصبي-عضلاني اثر ميکروترومايي که باعث اختلال در ثبات و درد شانه غالب مي شود را جبران کند و اين امر به نوع چرخش بالا يا زير بازو نيز ارتباطي ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی