برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي اثر کاربرد 1- متيل سيکلو پروپن بر خواص فيزيکوشيميايي گوجه فرنگي رقم ”راپسونا“

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، قوچان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: گوجه فرنگي يكي از محصولات زراعي مهم است که 30 درصد محصول توليدي در فاصله برداشت تا مصرف آن از بين مي رود و ظرفيت بالاي توليد اتيلن گوجه فرنگي دليل عمده اين ضايعات است. دراين تحقيق اثر غلظت هاي مختلف محلول 1- متيل سيکلو پروپن به عنوان يک عامل مهار کننده اتيلن، برخصوصيات فيزيکوشيميايي گوجه فرنگي بررسي شد.
مواد و روش ها: گوجه فرنگي رقم راپسونا از يک مزرعه در شهرستان اسدآباد انتخاب و در مرحله شكستگي رنگ برداشت شد. تيمار دهي با 1- متبل سيکلوپروپن در غلظتهاي
0 mL/L ، 0.35، 0.7،1 و 1.35 به مدت 12 و 24 ساعت روي نمونه هاي گوجه فرنگي اعمال گرديد و طي مدت 4 هفته نگهداري در انبار با دماي 2±12 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي 85 تا 90%، نمونه برداري به صورت هفتگي از هر يک از تيمارها انجام و متغيرهاي درصد مواد جامد محلول، اسيديته كل، رنگ و اتيلن تجمعي مورد بررسي قرار گرفت. اين آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي در 3 تکرار انجام شد. داده ها توسط نرم افزارSPSS تحت آناليز واريانس قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد که استفاده از متيل سيکلو پروپن اثر معناداري (
P<0.05) بر درصد مواد جامد محلول، اسيديته، رنگ و اتيلن تجمعي داشت. محلولهاي 1- متبل سيکلوپروپن در غلظت 1mL/L و 1.35 بيشتر از ساير تيمارها از افزايش بريكس نمونه هاي گوجه فرنگي طي دوره نگهداري جلوگيري کرد. كاهش اتيلن براي تيمارهاي حاوي غلظت هاي0.35 mL/L ، 0.7، 1 و 1.35 نسبت به تيمار کنترل به ترتيب 28، 80، 200 و 420 درصد بود. همچنين تيماردهي با 1- متبل سيکلوپروپن سبب کاهش اسيديته و رنگ گرديد، به طوريکه در سنجش رنگ، اختلاف ميانگين مولفه R براي محلول هاي آزمايشي با غلظت 0.35 mL/L، 0.7، 1 و 1.35 نسبت به تغييرات اين مولفه در نمونه کنترل، به ترتيب 5، 15، 30 و 34 درصد افزايش يافت.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که در تمام صفات اثر تيمار متيل سيکلو پروپن معني دار (P<0.05) بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی